İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 2017

Kimlik Kartı

mecliste.org
12 TEMMUZ 2017

Yasama faaliyeti: Kanun Teklifi


Resmi adı: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi


Kanunun amacı: Teklif ile; milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının ilanının ardından TBMM Genel Kurulu’nun toplanması için gereken sürenin kısaltılması, andiçmekten imtina eden milletvekillerinin milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamaması, Danışma Kurulu önerilerinin görüşmesiz oylanması, grup önerileri üzerindeki görüşme sürelerinin düzenlenmesi, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamelerin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerilerin haftada bir kez yapılabilmesi ve bu kapsamda her hafta farklı siyasi parti gruplarından bir milletvekiline söz verilmesi, TBMM Genel Kurulu’nun çalışma gün ve saatleri ile TBMM çalışmalarının televizyon yayını sürelerinin düzenlenmesi, TBMM Başkanlık kürsüsündeki Başkan ve kâtip üyelerin kıyafetlerinin yeniden düzenlenmesi, usul hakkındaki konuşma sürelerinin teamüle uygun hâle getirilmesi, Meclis çalışmalarına başlanmasında toplantı yeter sayısının tespiti için yapılan yoklamanın elektronik oy düğmesi ya da imzalı oy pusulası ile yapılması, bir milletvekili veya bakanın tutanaktaki beyanının düzeltilmesi ve kanun tasarı ya da tekliflerinin herhangi bir komisyona havalesine itiraz eden milletvekilinin talebini yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunması, Anayasa değişiklikleri hariç kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün açık oylamaya tabi işlerden olmaması durumunda en az yirmi milletvekilinin talebi hâlinde açık oyla, aksi takdirde bunların tümünün ve maddelerinin oylamasının işaret oyuyla yapılması, Genel Kurul’da değişiklik önergelerinin iki kez okunması uygulamasına son verilmesi ve aynı mahiyetteki önergelerden sadece en kısa olanının okutulması, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurul’da okunması işleminin kaldırılması, açık oylama yapılması için istemde bulunması gereken milletvekili sayısının yirmi olarak düzenlenmesi, kınama ve meclisten geçici çıkarma cezası gerektiren hâller ile bu disiplin cezalarında uygulanacak ödenek ve yolluk kesintilerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar: Esas Komisyon: Anayasa Komisyonu


İmzacı milletvekilleri: Mustafa Elitaş – AK Parti Kayseri Milletvekili, Erkan Akçay – MHP Manisa Milletvekili, Abdülhamit Gül – AK Parti Gaziantep Milletvekili, Mehmet Parsak – MHP Afyonkarahisar Milletvekili


2/1783 sıra sayılı kanun teklifi metnine ulaşın.

492 sayılı Anayasa Komisyonu raporuna ulaşın.

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.