KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN TASARISI

Kimlik Kartı

mecliste.org
17 EYLÜL 2016

Yasama faaliyeti: Kanun Tasarısı


Resmi adı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı


Anahtar kelimeler: Özel hayatın gizliliği, kişisel veri, hassas içerik, büyük veri


Kanunun amacı: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek.


Görüşüldüğü komisyonlar:

Esas komisyon: Adalet Komisyonu

Tali komisyonlar: Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu


Tasarının gerekçeleri

Kişisel verilerin kullanımında avantaj-risk dengesi kurmak: Özel sektör ve kamu sektörü, bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla kişisel verileri kullanıyor. Bu durum, bireylerle mal ve hizmet sunanlara kolaylık sağlarken, bilgilerin istismar edilme riskini de beraberinde getiriyor. Tasarıyla, bu iki durum arasında makul bir denge oluşturmak isteniyor.

Kanuni boşluk: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ve devamı maddelerine göre, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi fiilleri suç olarak düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmış durumda, fakat bu verilerin işlenmesine yönelik özel bir kanun yok. Tasarıyla, hangi fillerin ne zaman hukuka aykırı, ne zaman uygun olduğunun belirlenmesi hedefleniyor.

Kurumsal boşluk (Denetim eksikliği): Kişisel verilerin işlenmesi sürecini kontrol edecek ve denetleyecek bir kurum olmadığından, veriler birçok kişi veya kurum tarafından kullanılabiliyor. Bu da, bazı hak ihlallerinin yaşanmasına sebep oluyor. Tasarıyla, bu denetim işlevini üstlenecek bir kurum oluşturulmak isteniyor.

Yasal zorunluklar: 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu 5982 sayılı kanun kabul edildi ve Anayasanın 20. maddesinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak güvence altına alındı ve detayların kanunla düzenlenmesi öngörüldü. Tasarıyla, kişisel verilen yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesinin önüne geçilerek, Anayasada ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerde koruma altına alınan temel hakların ihlal edilmesi engellenmek isteniyor.

Avrupa Birliği kriterleri: AB tam üyelik sürecindeki, müzakere fasıllarından dördü, doğrudan kişisel verilerle ilgili. Tasarı ile, bu fasıllarla ilgili süreci ilerletmek hedefleniyor.


1/541 numaralı Kanun Tasarısı tam metnine ulaşın.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporuna ulaşın.
6698 numaralı Kişisel Verileri Koruması Kanunu tam metnine ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.