fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

Kimlik Kartı

mecliste.org
18 EKİM 2016

667 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname


Kanun hükmünde kararnamenin özeti: Kanun Hükmünde Kararnameyle, 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zorunlu olan önlemler ile bunlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu


1/746 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

668 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik sisteme karşı kalkışma içine giren yasadışı unsurlardan hızlı bir biçimde temizlenmesi, FETÖ/PDY terör örgütünün yazılı ve görsel medya araçlarının örgüt amaçları doğrultusunda yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin engellenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının misyonlarını demokratik ülkelerdeki örneklerine uygun olarak yerine getirebilmesi için İçişleri Bakanlığıyla bağlarının daha güçlü bir şekilde kurulması ve olağanüstü hal süresince yürütülecek soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu


1/748 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

669 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararnameyle, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüyle aidiyet, iltisak ve irtibatı belirlenen TSK ve Jandarma personelinin TSK ve Jandarma teşkilatından çıkarılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi; olağanüstü hal kapsamındaki soruşturmaların başlatılmasında süre şartının aranmaması ve olağanüstü hal süresince iflas erteleme talebinde bulunulmaması; kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesinin kurulması; Milli Savunma Bakanlığının sivilleşme doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve Yüksek Askeri Şûranın yapısının değiştirilmesi; Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması, askeri yargı ile askeri hâkimlerin disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılması; harp akademileri ile askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kapatılması; askeri okullardan ayrılan öğrencilerden alınan tazminatlardan vazgeçilmesi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devri; Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Akademisinin kurulması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Milli Savunma Komisyonu

Tali komisyonlar: İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu


1/751 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

670 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararnameyle, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kamu çalışanlarının kamu görevlerinden, asker kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Sahil Güvenlik personelinin Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılması, ihraç edilen kamu personelinin gemi adamlığı belgelerinin iptal edilmesi, inceleme ve soruşturmalarda, soruşturmaya konu kişiler ile bunların eş ve çocuklarına dair telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti dâhil olmak üzere kişisel verilerin, müşteri sırrına ilişkin bilgi ve veriler hariç olmak kaydıyla, soruşturmaları yürüten yetkili kurul, komisyon ve mercilere verilmesi, kamu personeli ve bunların eş ve çocuklarına ait olup Asya Katılım Bankası A.Ş.’de bulunan veya bu Bankayla ilgili olarak TMSF, BDDK ve MASAK’ta bulunan her türlü bilginin, müşteri sırrına ilişkin sınırlamalar uygulanmaksızın, personelin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşuna verilmesi, kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanlar ile yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, kaymakam, hâkim, savcı ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve ilgili haklardan yararlanamamaları, kapatılan kurum ve kuruluşların devrine ve bunların hak, alacak, yükümlülük ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerde, tespit işlemi yapmak, kapsamı belirlemek, borçları ödemek, alacaklara ilişkin işlemleri yürütmek, sulh işlemlerini yapmak gibi hususlarda ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesi, kapatılan kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak ticaret sicili kayıtlarının terkin edilmesi, kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşlarının taşınmazları üzerindeki eğitim tesislerinin kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, özel sektöre bedeli karşılığında tahsis edilebilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Tali komisyonlar: İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu


1/755 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

671 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararnameyle, sivil kaynaktan alınan askeri hâkim adaylarının atanmaya engel hali görülmesi durumunda istifa etmiş sayılması, pilot yetiştiren üniversitelerin mezunlarının pilot subay olarak istihdam edilebilmesi, pilot subayların mecburi hizmet süresinin 18 yıla çıkarılması, yedek subay okulu öğrencileri ile dış kaynaktan alınan astsubay ve subay adaylarına ödenecek harçlıkların düzenlenmesi, TSK’dan ayrılan pilot subayların tekrar pilot nasbedilebilmeleri, uçuştan ayrılan subayların yeniden pilotaj eğitimine alınabilmeleri, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) görevleri saklı kalmak kaydıyla Kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığına bağlılığına ilişkin düzenleme yapılması, Kuvvet komutanlıklarının savaş halinde de MSB kadro ve kuruluşunda yer alması, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Genel Sekreterinin; AYİM Başkanlar Kurulundan çıkarılması, AYİM Başkanlar Kurulu tarafından seçilmesi ve dört yıl görev yapma şartının kaldırılması, Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarında görevli personelin tazminatlarının artırılması, TSK’dan mahkeme veya disiplin kurulu kararıyla çıkarılan pilotların 18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan yeterlik belgesini kullanamamaları, Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına diğer üniversitelerden öğrenci alınabilmesi, harp okullarında dekan yardımcısının asker olması zorunluluğunun kaldırılması, Millî Mayın Faaliyet Merkezinin yeniden yapılandırılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kapatılması ve tüm görevlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) devredilmesi, BTK’nin özel bilgi ve tecrübe sahibi personel ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli personel sayısının artırılması, TİB Başkanının görevinin sonlandırılması, TİB bünyesinde görev yapan uzman ve diğer personelin BTK kadrolarına atanması, haberleşme alanında ortaya çıkabilecek tehditlere karşı BTK tarafından alınacak önlemler, uygulanacak müeyyideler ve Kuruma tanınan yetkilerin düzenlenmesi


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Milli Savunma Komisyonu

Tali komisyonlar: İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu


1/756 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

672 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlerinin kamu görevinden çıkarılması ve buna bağlı tedbirlere ilişkin hususlar düzenlenmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/758 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

673 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile; bazı özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdunun 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin kapsamı dışına çıkarılması, hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla kez çekilenlere tekrar mesleğe dönme imkanı tanınması, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin yeniden seçilmesi, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilmiş kişilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle ödenmesi gereken ikramiyenin ödenmemesi, emekliye ayrılmak isteyen kişilerin emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması, kamu iştiraklerinde çalışan işçilerden terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilenlerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilememesi, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca görevinden uzaklaştırılan yönetici kadrolarında bulunan personelin görevine iadesinin öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapan kişi ve kurumlar ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı gibi görevleri yürütenlerden terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilenlerin yetki belgelerinin iptal edilmesi, yargı mensuplarının meslekten çıkarma kararlarına karşı yaptıkları itirazlar üzerine verilen kararların da Resmi Gazetede yayımlanması öngörülmekte


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Tali komisyonlar: İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu


1/759 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

674 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, Maarif Vakfı Mütevelli Heyetinin huzur hakkı miktarının Millî Eğitim Bakanınca belirlenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere dershane ve etüt merkezlerinde en az altı yıl çalışmış olanların KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanabilmesi, Adlî Tıp Kurumu bünyesinde Adlî Bilişim İhtisas Dairesi kurulması ve kadro tahsisi, Kurumun personel teminini kolaylaştırıcı önlemler alınması, yargılamanın hızlandırılması kapsamında mahkemelerin işleyişleri ile ilgili bazı tedbirler alınması, ceza infaz kurumlarının inşası için belli şartlardan muafiyet getirilmesi, olağanüstü hal kapsamında kayyım atanan şirketlerde bu görevin ve bu şirketlerin satış ve tasfiyesine ilişkin işlemlerin TMSF tarafından yerine getirilmesi, geçici köy korucularına katıldıkları operasyonlar için ödenen tazminatların artırılması, valilerin umuma açık yerlere kurulacak sistemlere ilişkin faaliyetleri koordine etmesi, kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele operasyonlarına katılan Emniyet ve Jandarma personeline verilen geçici görev harcırahlarında azami süre sınırının kaldırılması, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini bitiren öğrencilerin, subay ve astsubay olabilmeleri için yeterlik sınavından geçirilmesi, insansız hava araçlarının kayıt ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılması, Harita Genel Komutanlığına bağlı Coğrafi Veri Merkezi kurulması, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yeniden yapılandırılması ve diğer bazı hususlarda düzenleme yapılması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu


1/760 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

675 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ve kamu düzenini korumak amacıyla olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler düzenlenmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu


1/782 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

676 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile; terör örgütlerinden veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı olağanüstü hal kapsamında gerekli görülen bazı konularda düzenleme yapılması amacıyla; yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğini artıracak hükümler getirilmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapılandırılması çerçevesinde bazı hükümlerin düzenlenmesi, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadro ihdas edilmesi ve sürekliliği olan işlerde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilmesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yolcu ve mürettebat bilgilerine erişim yetkisinin genişletilmesi, askeri sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi doğrultusunda askerlik muayenelerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurulların yetkilendirilmesi, TSK bünyesinde sivil amir konumunda bulunanların astlarına ceza verebilmesi, Mili Savunma Bakanlığının sivilleştirilerek yeniden yapılandırılması ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi bağlamında üst yönetici tanımlarının diğer bakanlıklar ile uyumlu hale getirilmesi ve Bakanlığın denetim elemanı ve uzman teminine ilişkin geçici uygulama yapılması, Türk Hava Kuvvetlerine alınacak pilotların temininin kolaylaştırılması, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci alınması, memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının zorunlu olması, Türkiye Maarif Vakfının etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesine yönelik hükümler getirilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu


1/783 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

677 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları ile kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan kişilerin görevlerine iade edilmesi, terör bağlantılı dernek ve basın-yayın kuruluşlarının kapatılması, harp okulları ile kapatılan harp akademilerindeki sivil lisansüstü öğrencilerinin YÖK tarafından durumlarına uygun bir enstitüye nakledilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirme yapılan belediyelerde terör bağlantılı yüklenicilere verilmiş ihale sözleşmelerinin feshedilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Milli Savunma Komisyonu


1/789 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

678 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, 49 yaşını dolduran güvenlik korucularının emekli edilmesi, özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinin tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutması ve genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmaması ve silah altındakilerin ise istekleri halinde terhis edilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığının emrinde görev yapan subaylarla ilgili düzenleme yapılması, Millî Savunma Bakanlığının pilot ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınması, Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketince yapılacak alımlardan; kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler veya yapım işleri ile denetim ve koordinatörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki danışmanlık hizmetlerinin 4734 ile 5018 sayılı kanunlara tabi olmaması, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere alınmalarının engellenmesi, belediyelerin il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilmesinin sağlanması ve TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin kefaleti ile ilgili düzenleme yapılması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Milli Savunma Komisyonu


1/790 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

679 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden çıkartılmaları, emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyet, iltisak veya irtibatı olanların rütbelerinin ve polis kimliklerinin alınması, daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan kişilerin görevlerine iade edilmesi, terör bağlantılı derneklerin kapatılması, daha önce terör bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneklerden bağlantısı bulunmadığı anlaşılanların kapatılma kararlarının kaldırılması, FETÖ/PDY ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi, kamu alacaklarının tahsilinde öncelik sağlanması ve alınamayan eğitim ve barınma hizmetleri için yapılmış olan ödemelerin iadesi amacıyla düzenleme yapılması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanlarına paylarına düşen miktarların ödenmemesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/806 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

680 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, hâkimlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuşturulmasının yapılacağı ilk derece mahkemesi ile ilgili düzenleme yapılması, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması durumunda çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeleri içeren fıkranın yürürlükten kaldırılması, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun bir veya birden fazla daireyi Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olduğu işlere bakmak amacıyla görevlendirebilmesi, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının ilk derece mahkeme görevlerinin kaldırılması, Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili ve HSYK’nin seçimle gelen üyeleri ile Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerinin kişisel suçlarından dolayı yürütülecek kovuşturmaların Yargıtay’ın ilgili dairesince yapılması, hâkimlik ve savcılık mülakatına çağrılmak için öngörülen asgari puan şartının kaldırılması, vali ve kaymakamların soruşturma ve kovuşturmalarının bunların görev yaptığı il veya ilçenin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il Cumhuriyet başsavcılığı ile bu yer ağır ceza mahkemesince yürütülmesi, şüphelilerin de kaçak tanımı içine girebilmeleri nedeniyle ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin ücretinin belirlenmesi yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi ve 450 ilave sözleşmeli pozisyon açılması, yabancı dilde yayın yapan kanallarda çalışanlar için ücret tavanının kaldırılması ve sözleşmeli personelin yönetici olabilmesi, yayın yasaklarına aykırı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler getirilmesi, yayın lisansı başvurularının milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gerekleri açısından da incelenmesi, TRT personeline ilişkin RTÜK’ün ücret belirleme yetkisinin kaldırılması, ilişiği kesilmiş güvenlik korucularının tekrar göreve çağrılabilmesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının yeniden yapılanması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyonlar: Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu


1/805 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

681 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında milli savunma ile ilgili çeşitli konularda düzenlemeler yapılarak; Milli Savunma Bakanlığının askeri süreçlerdeki belirleyici ve yönlendirici konumunun yeniden tanımlanmasına dair düzenlemeler yapılması, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve ilgili kamu idareleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmesi suretiyle sağlık hizmetleri sorununun kalıcı olarak çözülmesi, subay ve astsubayların mecburi hizmet süresinin onbeş yıla çıkarılması, sınır ötesi operasyonlar nedeniyle ilgili askeri personelin tazminat kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalan tabiplerin sağlık hizmetleri tazminatından yararlanmaya devam etmelerinin sağlanması ile olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenen çeşitli konulardaki değişikliklerin ilgili kanunlarla uyumunun sağlanması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Milli Savunma Komisyonu


1/804 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

682 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile genel kolluk görevini yürüten kurumların iç disiplinin sağlanması ve hukuka uygun olarak hareket etmeye yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin disiplin işlemlerinin düzenlenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının yapısının değiştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması, disiplin işlerine ilişkin özel bir düzenleme yapılana kadar Jandarma ve Sahil güvenlik personelinin suç ve cezalarının Emniyet teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/808 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

683 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, terör örgütleriyle bağlantılı özel televizyon kanallarının kapatılması, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle açığa alınan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, doçentlik başvurularına ilişkin işlemlerinin durdurulması, terör örgütleriyle bağlantılı halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkındaki dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilememesi, kamu idareleri ve bağlı kuruluş ve ortaklıklarının, döviz alacaklarını borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edilmesi ve kayyım atanan şirketlerin, kayyım atanmasından önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davalarıyla ilgili bazı hususların düzenlenmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyon: Adalet Komisyonu


1/809 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

684 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 15 Temmuz darbe girişimi dâhil 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör eylemleri veya terörle mücadele görevleri sırasında yaralananlardan bu yaralanmalara bağlı olarak malul olmadıkları için aylık bağlanmayanlara aylık bağlanması, Merkez Bankasının Kamu İhale Kanunu’ndan istisna kapsamının genişletilmesi, kamu ihalelerine girmekten terör bağlantısı nedeniyle yasaklanacaklara ilişkin bildirimlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılması, MİT Müsteşarlığının sadece yurt dışı bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili bildirim yapması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen tazminattan mahsubu uygulamasına son verilmesi, terörle bağlantılı ihraççıların hukuka aykırı, sermayeyi ve malvarlığını azaltıcı işlemleri hakkında açılan davalarda Sermaye Piyasası Kurulunun yüksek meblağlı harç ve teminat ödemekten korunması, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketicinin gerekçe göstermeden sözleşmeden dönmesi durumunda ödenecek tazminat miktarının sözleşme tarihinden itibaren belli cayma sürelerinde kademeli olarak artırılması, terör ve örgütlü suçlarda olağanüstü hâl süresince otuz gün olarak düzenlenen gözaltı süresinin yedi güne indirilmesi, kanıtların toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle bu sürenin yedi gün uzatılabilmesi, yakalanan şüphelinin yetkili adli merci önüne çıkarılmasındaki azami sürenin yedi gün olarak düzenlenmesi, bu sürenin zorunlu durumlarda yedi gün uzatılabilmesi ve gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkının Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Tali komisyon: Adalet Komisyonu


1/810 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

685 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle yürürlüğe konulan ve yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı özel bir idari komisyon oluşturulması, komisyonun oluşumu, görev, yetki ve başvuru usullerinin belirlenmesi, bu komisyon kararlarının da yargı denetimine açık olması esasına dayalı bir düzenlemeye gidilerek olağanüstü hal kapsamında tesis edilen tüm işlemlere karşı denetim yolunun açılması ve bundan sonra da olağanüstü hal kapsamında söz konusu olabilecek benzer işlemlere de Komisyonun bakabilmesini sağlayacak esnek bir sistem oluşturulması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyon: Adalet Komisyonu


1/811 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

686 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede belirtilen kamu görevlilerinin ihraç edilmesi ve bunlar hakkında uygulanacak tedbirlerin düzenlenmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen ve ekli listede belirtilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, benzer şekilde öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin ilgili listelerden çıkarılması ve haklarındaki tedbirlerin kaldırılması, emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyet, iltisak ve irtibatı olanların rütbelerinin ve polis kimliklerinin alınması ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulması, adli soruşturma kapsamında kayyım atanan şirketlerde, ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemlerinin muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılması ve ticaret sicilinden resen terkin edilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/813 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

687 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyımlık yetkisini kullandığı şirket, ortaklık payı ve varlıkların müsadere edilmesi durumunda bunların TMSF tarafından satılması ve tasfiye edilmesi, kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin yaptırımlar hakkında düzenleme yapılması, 2017 yılı sonuna kadar özel sektör işverenlerince işe alınanlara ilişkin sigorta prim desteği, ücretlerine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki ve ödemelerde damga vergisi istisnası sağlanması, bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve ilkelerine uygun kredi kullandırma ve buna bağlı işlemlerin zimmet suçu sayılmaması, özel öğretim kurumları arasında yer alan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kapatılması ve belediyelerce açılmak ve işletilmek üzere sosyal etkinlik merkezlerinin düzenlenmesi, radyo ve televizyon yayın iletimine ilişkin olarak verici tesis ve işletim şirketinin ulusal karasal yayın lisansı sahibi kuruluşlar tarafından kurulması koşulunun ve azami hisse oranına dair sınırlamaların kaldırılması, TMSF’ye devir bağlamında kayyımlık görevini yürütenlerin hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluktan muafiyetine ilişkin yürürlükteki düzenlemenin netleştirilmesi, olağanüstü hâl kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan özel radyo ve televizyonların yayın lisansları, karasal yayın hakları, frekans ve kanal kullanım izinlerinin ihya edilmesi ve Maliye Bakanlığı veya TMSF tarafından kapatılan radyo ve televizyon varlıkları ile birlikte ya da ayrı olarak satılabilmesi, seçim dönemlerinde suç oluşturan radyo ve televizyon yayınları hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yaptırım kararlarına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Anayasa Komisyonu

Tali komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu


1/814 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

688 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, ekli listede yer alan kamu görevlilerinin, ilgili kanun hükmünde kararnamelerin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak, kamu görevine iadesi ve buna ilişkin hususlar düzenlenmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/830 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

689 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılması, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören bazı kişilerin aynı gerekçeyle öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kişilerin kamu görevine iade edilmesi, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan bazı kurum ve kuruluşların kapatılması; daha önce olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kapatılan ancak yapılan inceleme sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kurum ve kuruluşlar hakkındaki hükümlerin kaldırılması ve kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde bulundukları taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde kapatılma işleminden önceki faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemlerinin muvazaalı kabul edilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/835 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

690 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, bazı yargı organlarının başkan ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda bazı usul hükümlerinin düzenlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara elkonulması ve tasfiye edilmesi, yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanınmasının kolaylaştırılması, Milli Savunma Bakanlığında görev alacak personelin güvenlik soruşturmasının yapılma usulünün düzenlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası gerektiren fiiller arasına terör örgütleri ile ilgili çeşitli hususların eklenmesi, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde başka yüksekokullar kurulabilmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılmasına ilişkin bazı mevzuat uyum düzenlemelerinin yapılması, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için 7000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında ücretsiz yapılması, muhtarların ve güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine dair hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağının hükme bağlanması, Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında kabul edilmesi, bazı program türlerine radyo ve televizyonlarda yer verilmemesinin yayın hizmeti ilkeleri arasına eklenmesi ve RTÜK tarafından uygulanan bazı yaptırımların düzenlenmesi, PTT A.Ş.’nin bankacılık hizmeti sunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Tali komisyon: Adalet Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu


1/836 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

691 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, muhtemel kaza risklerine karşı uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikteki yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca Harita Genel Komutanlığına bildirilmesi, terör bağlantılı kişilerin askerlik celp ve sevk dönemlerinin Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenmesi, izinli olduğu durumlar hariç ülke sınırları dışında üç gün geçiren asker kişilerin yabancı ülkeye kaçmış sayılması, Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemlerinde Subay Sicil Yönetmeliğinin esas alınmasının kaldırılması, kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması hâlinde denetçinin, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanması, noterlik, bilirkişilik ve arabuluculuk yapabilme ile ilgili şartlar arasına terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmama hususunun eklenmesi, olağanüstü hal kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce meslekten çıkarılanların Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına karşı yapacakları iptal başvurularını İçişleri Bakanlığı aleyhine yapması öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Milli Savunma Komisyonu


1/860 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

692 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmakta, bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri ve bir derneğin durumu yeniden düzenlenmekte, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin madalyaları geri alınmakta, ayrıca rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi olarak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin durumlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/863 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

693 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmakta, bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmekte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan veya istifa eden subaylardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal edilmekte, bu kişilere ilişkin görev yasakları belirlenmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/869 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

694 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: Kanun Hükmünde Kararname ile, güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucuları hakkında görevleriyle ilgili soruşturma ve kovuşturma açılması halinde azami üç avukat ücretinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması, askerlik yoklamaları ve celp esaslarının TRT ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında zorunlu yayın olarak duyurulması ve bu duyuruların yükümlülere tebliğ yerine geçmesi, uyuşturucu ile mücadelede caydırıcılığı temin maksadıyla cezaların yeniden düzenlenmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının yeniden yapılandırılması, hakim ve savcıların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satışı yapılan tabanca ve mermileri bedeli mukabilinde zati silah olarak satın alabilmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına bağlanması ve görevlerini yerine getirirken Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olması, kaldırılan askeri yargı mercilerinde görev yapanların özlük hakları ile dosya devirlerine ilişkin düzenlemeler yapılması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki albay ve generallerin yaş haddinden önce kadrosuzluk tazminatı ödenerek müşterek kararname ile emekliye sevk edilebilmesi, Harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının Milli Savunma Üniversitesine bağlanması doğrultusunda uyum düzenlemelerinin yapılması, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde yapılan değişikliklerin sadece bu değişiklikten sonraki ilk derece mahkeme kararlarının incelenmesi bakımından sonuç doğurması, gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilmesi, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesince yapılması, amaçlanmıştır.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Milli Savunma Komisyonu

Tali Komisyon: Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu


1/870 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

695 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbelerinin alınması ve emekli kimliklerinin iptal edilmesi, Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan kurum ve kuruluşların kapatılması ile daha önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kapatılmış olmakla birlikte bilahare yapılan incelemeler sonucunda terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bir vakfın yeniden açılmasına imkan sağlanması ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında eğitime gönderilenlerden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: İçişleri Komisyonu


1/906 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

696 SAYILI KHK

Yasama faaliyeti: Kanun Hükmünde Kararname


Resmi adı: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Kanun Hükmünde Kararnamenin Özeti: 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin yararlanacağı askerlik muafiyetinin düzenlenmesi, dövizle askerlik ödemelerinin konsolosluklarca tahsil edilebilmesi, bakan yardımcıları, köy ve mahalle muhtarları ile belediye başkanlarına silah ruhsatı verilmesi ve köy ve mahalle muhtarları ile belediye başkanlarına bir silahla sınırlı olmak kaydıyla ruhsat harcı muafiyeti getirilmesi, Vakıfbank hisselerinin Hazineye devrine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının sayısının artırılması, DMK’nin 4/C maddesinin yürürlükten kaldırılması ve kamuda geçici personel istihdamına son verilmesi, hâlihazırda 4/C statüsündeki personelin 4/B kapsamına alınması, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda düzenlemeler yapılması, Danıştay’da 16, Yargıtay’da 100 kadro ihdası yapılması, Danıştay ve Yargıtay üyesi olmanın koşullarının yeniden düzenlenmesi, MİT personelinin istifa usulünün düzenlenmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına bağlanması ve Savunma Sanayii İcra Komitesinin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanması, uzman erbaşlığa alımda yaş sınırının 25’ten 27’ye çıkarılması, uzman jandarmaların mecburi hizmet süresinin 15 yıla çıkarılması, Şeker Kurumu’nun kapatılması, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi, müdafiin mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilebilmesi, toplu suçlardaki yargılamalarda bilgi ve belgelerin okunması yerine anlatılması, on yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerin temyiz incelemesinin Yargıtay tarafından zorunlu olarak duruşma yoluyla yapılması şartının kaldırılması, ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda kurum idaresince verilen kıyafetleri giymeyi reddeden terör tutukluları veya hükümlülerinin ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılabilmesi öngörülmektedir.


Görüşüldüğü komisyonlar

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Tali Komisyon: Adalet Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu


1/907 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

 

 

 

 

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.