SİYASİ ETİK KANUN TEKLİFİ

Yasalaşırsa Ne Olacak?

mecliste.org
19 EYLÜL 2016

Siyasi etik teklifi ile ülkemizdeki demokrasinin, dürüst yönetim ve temiz siyaset ilkeleri etrafında şekillenmesi amaçlanıyor. Teklifte ideal bir demokrasiyle, yönetilenlerin yüksek çıkarının gerçekleştirilmesi arasında ilişki kuruluyor ve bu amaçla yönetilenlerin yüksek çıkarını gerçekleştirmek üzere görevlendirilenlerin etik kurallara göre davranmaları sağlanmaya çalışılıyor. Teklif bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla;

 1. Milletvekillerinin hediye almalarını prensip itibarıyla yasaklıyor,
 2. Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevleri kanun kapsamına alıyor ve bu amacı taşıyan önceki kanunu yürürlükten kaldırıyor,
 3. Milletvekillerinin mal bildiriminde bulunmalarını kapsamına alıyor ve kullanılan kamu kaynaklarının beyanını zorunlu hale getiriyor,
 4. Siyasi etik ilkelerini saptıyor,
 5. Milletvekillerinin etiğe uygun davranmalarını sağlamak için iki kurul oluşturuyor:
  • Birinci kurul her siyasal parti grubunun kendi içinde oluşturuluyor. Bu siyasi etik kurulu tarafından alınan kararlar ilgili milletvekiline ve TBMM Başkanına bildiriliyor.
  • İtiraz olmaması halinde kararlar 15 gün içinde kesinleşiyor.
  • İlgili milletvekili ya da TBMM Başkanı kararlara 15 gün içinde itiraz edebiliyor.
  • İtiraz siyasi parti gruplarının üye sayılarıyla orantılı olarak oluşturulacak 11 üyeli bir siyasi etik komisyonunda görüşülüyor.
  • Siyasi parti gruplarında oluşturulan siyasi etik kurullarının itiraz edilmeyen kararlarıyla ilgili milletvekili ya da TBMM Başkanı tarafından yapılacak itiraz üzerine, Komisyonun vereceği kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamıyor.
 6. Siyasi etik kurulları ve siyasi etik komisyonu kararlarıyla etik ilkeleri ihlal ettiğine karar verilen milletvekillerine, TBMM Başkanının takdiriyle uyarı cezası verilebiliyor.
 7. Üyelikle bağdaşmayan bir görevi sürdüren milletvekiliyle, mal bildiriminde bulunmayan milletvekilleri hakkında ilgili kanunlarında öngörülen cezaların uygulanacağı tekrar ediliyor. Verilecek uyarı cezasıyla milletvekilleri, siyasi etik kurallarına aykırı davranmaktan alıkonmaya ve böylece kamu yararı gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.