mecliste.org'dan

71 maddelik teklifin komisyon görüşmeleri devam ediyor

mecliste.org
7 ARALIK 2018
mecliste.org'dan

Perşembe (6 Aralık) günü de teklif üzerindeki görüşmeleri sürdüren Plan ve Bütçe Komisyonu, teklifin ilk 56 maddesi üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

Komisyon görüşmeleri sırasında teklifin 36. maddesi metinden çıkarıldı. Bu madde ile 4749 sayılı kanunda geçen “Müsteşarlığı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmesi sağlanıyordu.

 

Teklifin, Türk Akreditasyon Kurumunun yetkisini düzenleyen 27. maddesi ve Bireysel Emeklilik (BES) konusunda SPK denetimi arttıran 29. maddesinde değişiklik yapıldı.

Ayrıca, 32. madde üzerinde de yoğun tartışmalar yaşandı. Söz konusu madde, “büyük proje ve kamu hizmetlerinin aksamaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yüklenicilere idare onayı ile fesih ve devir hakkı verilmesini” düzenliyordu. Önerge ile madde metninde şu şekilde bir düzenleme yapıldı:

 

“30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak, feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak olup kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.”

 

49. madde ile “AFAD’ın yurtdışı faaliyetlerine ilişkin olarak hızlı yapması gereken konularla ilgili bir düzenleme” düzenleniyordu. Bu maddede yapılan değişiklikle “Başkanlıkça” ibaresi “İçişleri Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, böylelikle yurtdışında meydana gelen ve acil yardım yapılması gereken durumlarda İçişleri Bakanlığı kararı ile, kamu kurum kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına bu konuda ödenek aktarılabilecek. Ya da AFAD hesabına bu kurum ve kuruluşlardan aktarma yapılabilecek.

 

Teklifin; 51, 52, 53, 54 ve 55 maddeleri ile Dışişleri Bakanlığının sunduğu hizmetler ve çalışanlarının haklarında iyileştirme yapılması düzenleniyor. 56. Maddeyle ise dış ülkelerde vize hizmeti sunulması konusunda hizmet alınacak firmaların seçilmesini düzenliyor. Bu madde ile vize hizmeti sunacak firmalardan hizmet alımı Kamu İhale Kanunu dışında düzenleniyor, bu firmaların belirlenmesi ise Bakan onayına bırakılıyor.

 

Teklifin özetine ulaşmak için tıklayın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.