mecliste.org'dan

71 maddelik torba kanun teklifi neler getirecek?

mecliste.org
3 ARALIK 2018
mecliste.org'dan

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Ak Parti’li sekiz milletvekilinin imzası ile geçtiğimiz hafta (30 Kasım 2018) TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, 4 Aralık Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak. İki maddesi yürürlük maddesi olan torba görünümlü kanun teklifi toplam 71 maddeden oluşuyor. Teklif ile sivil havacılık, ithalat, ihracat, finans, sigortacılık, sermaye piyasaları, işsizlik ödeneği, yenilenebilir enerji yatırımları, muhtaçlık ve yaşlılık aylıkları ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Ayrıca, teklif ile iki üniversitenin de ismi değiştiriliyor, bir vakıf üniversitesi ise kapatılıyor. Teklifin değişiklik öngördüğü konuları sizin için hazırladık. Teklifin yasalaşması ile;

 

 • Kışla arazilerindeki yolların Hazine adına tescil edilmesi ve kışlanın ait olduğu kurum bütçesine ilave yük getirilmemesi sağlanacak.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarının sosyal ve ekonomik yardım sağlayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı güçlendirilerek, kurumdaki tüm kadroların sandıktan faydalanması sağlanacak.
 • Sermaye piyasalarını geliştirmek ve ürün çeşitliliği sağlamak için varlık finansmanı fonlarının yaptığı işlemler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
 • Türk Hava Kurumu ve sivil havacılıkta görevli pilot ve sertifikalı personelin gelir vergisinden istisna olma oranının belirlenmesi yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek. Bu personelin, şu anda gerçek gelirlerinin %70’i gelir vergisinden istisna ediliyor.
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin satılmasından doğan kazançların 31 Aralık 2018 gelir vergisinden istisna olma durumu 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak.
 • Sınır ötesi harekatlar ve terör operasyonlarında kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin teminin iyileştirilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin her an göreve hazır halde bulunmaları, tıbbi ve cerrahi becerilerini kullanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görevlendirilmesi de düzenleniyor.
 • Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerin  hizmetinden daha uzun süre istifade edebilmek amacıyla emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılacak.
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlarına uzmanlığa atanma konusunda bir defaya mahsus olmak üzere derece yükseltilmesi uygulaması getirilecek.
 • Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenmesi sağlanacak.
 • İstanbul Bilim Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan “Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı” adına uygun olarak “Demiroğlu Bilim Üniversitesi” değiştirilmektedir.
 • ANKA Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş kanunda yer alan “kurulmasından üç yıl içinde eğitim ve öğretime başlamaması nedeniyle kapatılması” düzenliyor.
 • Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilecek.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması, tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının desteklenmesi düzenleniyor.
 • Yurt içinde yabancı para ile yapılan hizmet bedellerinde kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılması sağlanıyor.
 • Sultanbeyli Belediyesi’nin kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırılan taşınmazları hakkında devam eden yargı süreci nedeniyle KDV istisna süresi 2020 yılına kadar uzatılıyor.
 • İmalat sanayii yatırımlarının inşaat harcamalarındaki KDV iadesi uygulaması ve imalat sanayi yatırımları için teşviklerin süresinin 2019’a uzatılması öngörülmektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu süreleri beş yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor.
 • Finans sisteminin desteklenmesi, finans politikalarının uygulanmasında uyumluluğu arttırmak amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması öngörülüyor.
 • Mera kanununda değişiklik yapılıyor, mera alanlarında “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular” için tahsis edilmesinin önü açılıyor.
 • Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerinin süt gelirlerinden tahsil edilen binde birlik (%0,1) payın alınması kaldırılıyor.
 • İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırılmakta, 120 günlük “prim ödeyerek çalışma” şartı “hizmet akdine tabi olma” şeklinde değiştirilecek.  
 • Türk Akreditasyon Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşların akreditasyon faaliyetinde bulunmalarının engellenmesi düzenleniyor.
 • Mevzuatta, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. yapılan atıfların Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ne yapılmış sayılması düzenleniyor.
 • Emeklilik gözetim merkezine SPK portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine gözetim yetkisi ile ilgili yetkileri artırılıyor.
 • Kamu İhale Kanununda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarında istisna uygulanması öngörülüyor.
 • Ülkemiz tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyon ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenlerinin mal ve hizmet alım usul ve esasları Cumhurbaşkanı belirleyecek.
 • Büyük proje ve kamu hizmetlerinin aksamaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yüklenicilere idare onayı ile fesih ve devir hakkı veriliyor.
 • Kalkınma Bakanlığı’nın ilga edilmesi sebebiyle oluşacak anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iç ve dış piyasalarda kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi imkanı sağlanacak.
 • Değişim yapılması için TCMB’na teslim edilen, konvertibl olmayan yabancı paraların TCMB, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü eliyle değerlendirilmesi imkanı tanınıyor.
 • Aromalı ve tatlandırıcılı içecekler, şalgam suyu, aromalı süt, bebek ve devam sütü içeceklerinden ÖTV alınmayacak.
 • Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş, çocukları ile anne ve babaları bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak.
 • Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emekli ve hak sahiplerine ödenen aylıkların ödenmesinde 1.000 TL’lik alt sınır belirleniyor.
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatlanması kapsamında kurulan ofislerin personel istihdamı ile ilgili düzenleme yapılıyor.
 • Analiz sonuçları teknik düzenlemelere aykırı olmayan kaçak akaryakıt veya atığın ayrıştırılması, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılıyor.
 • Sigortacılık sektörü tarafından teminat sağlanamayan risklerin sigortalanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Türk Reasürans Anonim Şirketi” kurulması öngörülüyor.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde belediyelerin yatırım projelerine destek olmak amacıyla belediyelere yardım ödeneği konulması düzenleniyor.
 • Uluslararası acil yardımlar yapılmasına ilişkin ödeneklerin, Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden karşılanması düzenleniyor.
 • Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına “çalışma ekonomisi bölümü” mezunlarının da başvurabilmesi sağlanıyor. Yabancı dil tazminatının diplomatik kariyer memuru olanlar ile dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da verilmesi sağlanıyor.
 • Yurtdışı teşkilatlarda sürekli görevle atanan memurlarda olduğu gibi Türk uyruklu sözleşmeli personele de aile yardımı ödenmesi düzenleniyor.
 • Savaş ve iç çatışma bölgelerinde görev yapan diplomasi personeline yapılan teşvik ödeneğinin artırılması öngörülüyor.
 • Dışişleri personelinin görev yaptıkları ülkede yaşanabilecek afet, savaş, iç karışıklık, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda mallarının zarar görmesi halinde tazminat ödenmesi sağlanacak. Personelin yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından dolayı Türkiye’ye dönmek zorunda kalmaları halinde tazminat ödenecek. Bu tazminatın belirlenmesinde yurtdışı maaşının esas alınması öngörülüyor.
 • Yurtdışı temsilciliklerde yürütülen vize başvurularında işlemlerin daha süratli olması için Dışişleri Bakanı tarafından belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmet alınması imkanı sağlanacak.
 • Kira bedelinin belirlenmesinde üretici fiyat endeksi (ÜFE) yerine tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranı belirleyici olacak.
 • İller Bankasının finansmanın yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, altyapı ve üst yapı projelerinin finansmanında kullanılması kolaylaştırılıyor.
 • ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda, kopya çektiği veya buna benzer fiiller işlediği için sınavı iptal edilen kişilerde olduğu gibi başkası yerine sınava giren kişilerin de iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan sınavlara girmemesi ve yerleştirmeye aday başvurusu yapamaması düzenleniyor.
 • DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) teknik işletmesinin Bakan tarafından karar verilen şirket tarafından yürütülmesine, ayrıca Kurumun uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine ortak olmasına imkan tanınıyor.
 • DASK’ın nükleer risk arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesi için devreye sokulması, bu riskler için teminat vermesi sağlanıyor.
 • TCDD’nin ilgili yatırımlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yoluyla finanse edilmesi sağlanıyor.
 • Kolluk kuvvetlerinin disiplin hükümlerini düzenleyen kanunda değişiklik yapılıyor.
 • Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) birbirine ödünç para verirken yıllık program hedeflerinin gözetilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre hareket edilmesi sağlanıyor.
 • Konut satın almak için tasarruf yapan vatandaşların kullandığı ve devlet katkısı da sağlanan tasarruf sistemi olan konut hesabı uygulaması sisteminin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi düzenleniyor.
 • Metro, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve benzeri projeler nedeniyle merkezi yönetim tarafından yapılan harcamaların tahsilinin mülkiyet devri şartına bağlı olarak uygulaması değiştiriliyor, bunun yerine işletme devri yapılması şartına bağlanıyor. Bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin merkezi yönetim bütçesine aktarılması sağlanıyor.

 

Komisyon aşamasında yapılan değişikliklere ulaşmak tıklayın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.