fbpx

mecliste.org'dan

CHP’li Hamzaçebi’den belediye önlemlerine ilişkin teklifi

mecliste.org
21 MAYIS 2020
mecliste.org'dan

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, COVID-19 salgını nedeniyle gelirleri yarıya yakın oranda azalan belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

 

Hamzaçebi’nin açıklaması ve  değişiklik öngören kanunlar şöyle:

 

Bilindiği üzere içinden geçtiğimiz süreçte tüm dünyayla beraber ülkemizin de etkilendiği yeni tip Coronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle toplumun birçok kesiminde devletten yardım ve destek beklentisi oluşmuştur. Bu kapsamda merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetim birimi olan belediyeler tarafından da sıkıntı yaşayan toplum kesimlerine yönelik çeşitli sosyal yardım faaliyetleri başlatılmıştır.

 

Ne var ki salgın dolayısıyla ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan daralma, belediye gelirlerinin yarıya yakın oranda azalmasına yol açmıştır. Gelirlerindeki bu azalmaya karşın salgınla mücadele sürecinde iş yükü ve sorumlulukları önemli ölçüde artan belediyeler, gerekli hizmetleri aksatmadan yürütebilmek için ek kaynağa ihtiyaç duymaya başlamıştır.

 

Bu bağlamda;

  • Belediyelerin 2020 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin (d) bendine göre hesaplanan miktara ilave olarak, meclis kararıyla, bu miktarın yarısı kadar ilave borçlanma yapabilmelerine,
  • Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılan payların 31/12/2020 tarihine kadar, kredi borçları dolayısıyla kesinti yapılmaksızın ödenebilmesine,
  • İller Bankası sermayesinin 30 milyar TL’den 45 milyar TL’ye çıkarılmasına,
  • İller Bankası sermayesindeki 15 milyar TL’lik artışın genel bütçeden karşılanması ve bu tutarın 1/1/2023 tarihinden itibaren il özel idareleri ve belediyeler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine
  • Sermaye artışından elde edilen 15 milyar TL tutarındaki kaynağın talep eden belediye ve il özel idarelerine, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı üzerinden verilen belediye ve il özel idareleri paylarının dağıtımına ilişkin esaslar dâhilinde kredi olarak kullandırılmasına,
  • Vergi ve sigorta prim borçlarının ertelenmesine ilişkin 3 aylık sürenin 31/01/2021 tarihine kadar uzatılmasına

olanak sağlayan bir Kanun Teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundum.

 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Belediyeler 2020 yılında, Kanunun 68 inci maddesinin (d) bendine göre hesaplanan miktara ilave olarak, meclis kararıyla, bu miktarın yarısı kadar ayrıca borçlanma yapabilirler.”

MADDE 2- 2/7/2008 tarih ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- 31/12/2020 tarihine kadar, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, bu kurumların kredi borçları dolayısıyla herhangi bir kesinti yapılmaz.”

MADDE 3- 26/1/2011 tarih ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankanın sermayesi 45.000.000.000 (kırkbeş milyar) Türk Lirasıdır.”

MADDE 4- 26/1/2011 tarih ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Banka sermayesinin 45 milyar Türk Lirasına çıkarılması için gerekli olan 15 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Söz konusu tutar, 1/1/2023 tarihinden itibaren il özel idareleri ve belediyeler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak tutardan, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beş yılda Hazine ve Maliye Bakanlığınca kesinti yapılarak tahsil edilir.

Sermaye artışından elde edilen 15 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynak talep eden belediye ve il özel idarelerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı üzerinden verilen il özel idareleri ve belediye paylarının dağıtımına ilişkin esaslar dahilinde kredi olarak kullandırılır.”

MADDE 5- 16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenir” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar olan döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 31/01/2021 tarihine kadar ertelenir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.