mecliste.org'dan

Konkordato ile ilgili düzenlemeler içeren teklif Mecliste.

mecliste.org
20 KASIM 2018
mecliste.org'dan

AK Parti’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi”, 15 Kasım’da  Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edildi bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifi son dönemde gündemde sık yer alan konkordato* konusunun yanında borç takip işlemleri ve arabuluculuk konularında da düzenlemeler içeriyor.

 


* Konkordato nedir?

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik getiren kanun 28 Şubat 2018’de kabul edildi, 3 Mart’ta da Resmi Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile borçlu ve alacaklı arasındaki ilişki belirleniyor ve yapılacak işlemlerin esasları düzenleniyor. Bu düzenlemeler arasında en çok gündeme gelen durum ise konkordato.

Konkordato, borçlunun mali durumunun kendinden kaynaklanmayan sebeplerden bozulması ve borçlarını önceden planladığı şekilde ve zamanda ödeyemeyecek bir duruma düşmesi sonucunda alacaklılar ile yaptığı mahkemece onaylanan bir anlaşma olarak tanımlanıyor.

Bu anlaşma ile borç miktarının belli bir plana göre ödenmesi yani yeniden yapılandırılması mümkün oluyor. Mahkeme tarafından, bu süreçte, borçlunun ödemeleri yapıp yapamayacağı ve ödeme planının nasıl olacağı konusunda en fazla üç konkordato komiseri görevlendirilir. Kısacası, konkordato borçlu ve alacaklıları arasında yapılan hukuki bir anlaşmadır.


Adalet Komisyonunda kabul edilen teklif ikisi yürürlük maddesi olmak üzere toplam 27 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Bilirkişilik Kanunlarında değişiklikler öngörülüyor. Kanun teklifinin düzenlediği konular arasında gündemde geniş yer bulan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yaptığı açıklamaya göre 365 firmanın ilan ettiği konkordato ile ilgili de düzenlemeler de var.

 

  • Kanun teklifi ile konkordato ilanı için gerekli raporu verecek denetim kuruluşlarına sınırlama getiriliyor. Bu kuruluşların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca görevlendirilen kamu yararını gözeten bağımsız denetim kuruşu olması şartı getiriliyor. Bu denetimlerin Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılması ve kuruluşların da denetimden sorumlu tutulması da kanun teklifi ile düzenleniyor. Ayrıca konkordato sürecini yürütecek komiserlerin bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilmesi de düzenleniyor. Komiserlerin nitelikleri ise Adalet Bakanlığı yönetmeliği ile düzenlenecek.
  • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması, haciz aşamasına kadar olan kısmın takibinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden yapılması düzenleniyor. Alacaklı olan kişi veya kurumun avukatı süreci sistem üzerinden başlatacak, sistem üzerinden düzenlenen ödeme emri borçlunun adresine gönderilecek. Borçlu, güncel borç miktarının sistem üzerinden kontrol ederek, sistem ile ilişkilendirilen hesap numarasına ödeyebilecek. Borca itiraz edilmesi de sistem üzerinden yapılabilecek. Bu düzenleme ile haciz safhasına kadar olan takip işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yürütülmesi zorunlu hale geliyor.
  • Kanun teklifi ile yapılan bir diğer düzenleme de arabuluculuk ile ilgili. İş Mahkemelerinde işçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabuluculuk kurumu vasıtasıyla sorunların çözülmesi uygulaması yani “dava şartı olarak arabuluculuk” kurumunun ticari uyuşmazlıklar için de düzenlenmesi öngörülüyor.
  • Ayrıca, bilirkişilik bölge kurullarının sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere adliye mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen personelin artık Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirileceği de kanun teklifi ile düzenleniyor. Bilirkişiliğe başvuru şekline dair usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesi öngörülüyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.