mecliste.org'dan

Köprü cezalarına af getiren kanun teklifi Mecliste

mecliste.org
21 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in ilk imza sahibi olduğu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 17 Mayıs, Cuma günü TBMM Başkanlığına sunuldu. İki maddesi yürürlük maddesi olmak üzere toplam 20 maddeden oluşan teklif, 15 farklı kanunda değişiklik öngören bir torba yasa teklifi. Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM takvimine göre yarın (22 Mayıs) görüşülmesi beklenen kanun teklifinin hangi konularda düzenlemeler içerdiğini sizin için hazırladık.

 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 2252 sayılı kanun kapsamında yürüttüğü işler* kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.
 • İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kuruluyor.
 • RTÜK personelinin disiplin hükümleri, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar nedeniyle yeniden düzenleniyor. Disiplin, devlet memurluğundan çıkarma, işten çıkarma, aylıktan kesme, görevden uzaklaştırma ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezaların verilmesindeki hükümler daha açık hale getiriliyor.  
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmelerine ait  kömür sahalarında, kömür çıkaran şirketlere (Rödovansçılara), işletme giderlerindeki maliyet artışlarının (yatırım için değil) karşılanması için Devlet tarafından teşvik verilmesi sağlanmakta. Bu şirketlerin maden işlerinde yasal düzenlemelerden kaynaklı maliyet artışlarının karşılanması, destek verilmesi ve destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının da dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasında usul ve esasların belirlenmesinde ilgili kanun kapsamında yapılan sözleşmelerde Kamu İhale Kurumunun teklif usulü kaldırılıyor.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki maden ruhsat alanları bölünüyor, tek bir ruhsata bağlı ve tek şirkete verilen imtiyaz sahasında, birden fazla ruhsat alanı oluşturularak birden fazla şirketin maden çıkarabilmesine imkan sağlanıyor.
 • 14/02/2019 tarihinde kanunlaşan 7164 sayılı Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile maden çıkaranlardan alınan devlet hakkı oranlarındaki artışın, 2018 yılı için uygulanmaması düzenleniyor.  
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin olarak, acil ihtiyaçlar dışında kalan ihtiyaçlarının da, Merkezi Yönetim Bütçesi Dışında olan Savunma Sanayi Destekleme Fonundan karşılanması hüküm altına alınıyor.
 • Kırıkkale’nin “Bahşili” ilçesinin adı “Bahşili” olarak değiştiriliyor.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnaları düzenleyen 3. maddesi kapsamına, kooperatifler tarafından tarımsal ürün alımı ile tarımsal girdi alımları da ekleniyor. Böylece, kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinin, tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünleri, Kamu İhale Kanunu hükümlerine uymadan tedarik etmesi sağlanarak tanzim satış gibi faaliyetleri yürütmelerinin desteklenmesi sağlanıyor.
 • Bu değişiklik ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İle İlgili Kurulun görev ve yetkileri, Bakanlığa devrediliyor. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için yapılacak yatırımlarının diğer yatırımlar ile çakışması halinde, hangi yatırımın öncelikli olduğunun tespiti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkisine bırakılıyor. Bu kararların kamu yararı kararı olması da bu madde ile düzenleniyor.  Bu yatırım faaliyetlerinin turizm merkezi veya kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içinde kalması halinde enerji üretimine öncelik tanınmasına Bakanlıkça karar verilmesi halinde imar planları buna göre değiştirilmesi düzenleniyor.
 • Araç sınıfı nedeniyle yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden (Boğaziçi Köprüsü) geçenlerin idari para cezaları varsa itirazlar ve açılan davalardan vazgeçilmesi halinde siliniyor. Tahsil edilen para cezaları için kanun yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde müracaat edilmesi halinde bir ay içinde iade edilmesi veya reddedilmesi kararı da verilebilecek.
 • AB Başkanlığının Dışişleri Bakanlığına bağlı hale gelmesi ile Başkanlıkta AB İşleri uzmanı ve uzman yardımcısı olarak çalışan personelin bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu kadrolarına geçişine olanak tanınıyor.
 • 2009 ve 2012 istatistiklerine göre toplu iş sözleşmesi yapma şartlarını taşıyan sendikaların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları yüzde bir şartı aranmadan işyeri veya işletme çoğunluğuna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karara bağlanıyor. Yüzde bir barajını geçemeyen sendikaların da toplu sözleşme görüşmelerine katılması her yıl yenilenen bu madde ile olabiliyor.
 • 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda öngörülen tütün mamüllerini, fabrika imalatı dışında satan işletmeler için öngörülen cezai yaptırımların yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2019,  2 yıl uzatılarak 1 Temmuz 2021 tarihi olarak değiştiriliyor.
 • 31/12/2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre; 16 ve daha büyük yaştaki araç sahiplerine, yeni bir araç alırken tanınan ÖTV indirimi 15 Bin Türk Lirasına yükseltiliyor ve bu araçların cinsleri ve özelliklerine göre ÖTV miktarının belirlenmesi Cumhurbaşkanın yetkisine veriliyor.
 • Kariyer meslek olarak tanımlanan uzmanların, müfettişlerin, denetmenlerin ve denetçilerin kurumlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esas ve usullere göre naklen atanmasına imkan sağlanıyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Politika Kurulara ile Ofislere, kamu kurumlarından nitelikli personel istihdamı sağlanması amaçlanıyor.

 

Teklif,  Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün (22 Mayıs) görüşüldü. Önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi beklenen teklif kamuoyunda köprü cezalarına af getirmesi nedeniyle merakla bekleniyordu. Komisyon görüşmelerinde verilen bilgilere göre köprü geçişlerinden kaynaklı cezalara af geliyor ve 275 bin ceza affediliyor. Devlet bu af ile 310 milyon TL cezayı tahsil etmeyecek, daha önce tahsil edilen 9 milyon ceza da başvurulması halinde iade edilecek.

 

Komisyon görüşmeleri esnasında teklif metninden siyasi partilerin ortak önergesi ile 9. ve 17. maddeler çıkarıldı.

 

Teklifin 9. maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnaları düzenleyen 3üncü maddesi kapsamına, kooperatifler tarafından tarımsal ürün alımı ile tarımsal girdi alımların da ekleniyordu. Teklifin 17. maddesi ise kariyer meslek olarak tanımlanan uzmanların, müfettişlerin, denetmenlerin ve denetçilerin kurumlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esas ve usullere göre naklen atanmasına imkan sağlanıyordu. Her iki madde de Komisyon görüşmeleri esnasında teklif metninden çıkarıldı.

 

15. Madde ile tütün mamüllerini, fabrika imalatı dışında satan işletmeler için öngörülen cezai yaptırımların yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2019,  2 yıl uzatılarak 1 Temmuz 2021 tarihine erteleniyordu. Bu süre 1 yıl ile sınırlandı ve yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2020 oldu.

 


*Eski eserler, anıtlar, müzeler, kütüphanecilik, bibliyografya, dökümantasyon, enformasyon, yayın, tanıtma, güzel sanatlar, sahne sanatları arşiv, folklor, el sanatları, sinema sanatı, festival düzenleme, kültür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üretim ve satışını içeren işletme alanları gibi işler ve kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak, her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak da bu Müdürlüğün görevleri arasındadır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.