mecliste.org'dan

Meclis çalışmaları “torba yasa” ile başlıyor

mecliste.org
4 ŞUBAT 2019
mecliste.org'dan

18 günlük aranın sonunda Meclisin bu hafta “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmesi bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Genel Kuruluna gelmeden önce geçtiği süreci sizin için hazırladık.
7 Aralık 2018 – AK Parti’li yedi milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunuldu, Başkanlık aynı gün teklifi  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu(Esas) ve Plan ve Bütçe Komisyonu (Tali)’na  sevk etti.

 

25 Aralık 2018 – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu yaptığı toplantıda teklifin alt komisyonda göüşülmesi kararını aldı.

 

7 Ocak 2019 – 4 AK Parti, 1 CHP, 1 HDP, 1 MHP ve 1 İYİ Parti milletvekilinden oluşan alt komisyon toplandı.

 

Alt Komisyon, teklif üzerinde görüşmeleri yaparken 16 madde üzerinde verilen değişiklik önergeleri kabul edildi. Teklife 3 yeni madde ihdas edildi. Teklif metninin tamamı redaksiyona tabi tutuldu. Yapılan değişikliklerden 9’u 3213 sayılı Maden Kanunu’na ilişkindir.

 

 • 3213 sayılı Kanun’un teklifle değiştirilmesi öngörülen tanımlar, madencilik faaliyetlerinde izinler, maden teşvik tedbirleri, beyan usulü, faaliyetlerin denetimi, ruhsat bedeli, cezalar ve
  diğer yaptırımlar, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi gibi birçok konuda değişiklikler yapıldı.
 • Teklifin geneli üzerindeki alt komisyon görüşmeleri esnasında sivil toplum örgütlerinin ve sektör temsilcilerinin görüşü alındı. Maddelerin görüşüldüğü kısımda ise STK’lar ve sektör temsilcileri dışarı çıkarıldı, görüşlerin teknik olarak alınması ve yasa teklifine eklenmesi mümkün olmadı.

 

10 Ocak 2019 – Esas komisyon toplandı, alt komisyonun kabul ettiği metin üzerinden teklifi görüştü.

 

Kanun teklifinin düzenlediği konular ve etkilediği başlıca sektörler

 

 • Madencilik alanında izinler, ruhsatlar, devlet hakkı, beyan usülleri, ruhsat bedelleri, cezalar ve idari yaptırımlar
 • Madencilik sektöründe redövans (maden çıkarmak için ruhsat alanın işletme hakkını kiralaması ve bunun karşılığı pay alması), buluculuk hakkı ve görünür rezerv geliştirme (maden sahasından çıkarılması muhtemel rezerv miktarının rapor ile önceden belirlenmesi) konularına dair düzenlemeler
 • Ölçüler ve Ayar Kanunu’da düzenleme yapılarak damga süresi geçmiş araçların (doğalgaz, elektrik ve su sayaçları vb.) kontrolü
 • Enerji üretim/ iletim/ dağıtım tesislerinin orman sahalarının yapılması halinde ruhsat ve izinlerin verilmesine, arazi izin bedellerinin ve kullanım sürelerinin düzenlenmesine yönelik düzenlemeler
 • Yerli petrol üreticilerinin ürettiği ve sattığı ham petrol piyasası fiyatları
 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’nün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurum olarak teşkilatlandırılması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde ilave kapasite artışı yapılması
 • Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yetkilendirme ve denetimi ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin cezalar ve idari yaptırımlar hakkında değişiklikler

 

Söz konusu kanun teklifi; madencilik, petrol ve türevleri, LPG, enerji, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon alanlarında faaliyet gösterenleri, madencilik sektöründe alt işletme ve rodövans sözleşmesi yapacak olanları, maden sahalarında teknik eleman ve yetkili tüzel kişileri, LPG üreticisi ve satış bayilerini ve bu sektörlerde faaliyet gösteren kuruluş, tüzel kişiler ve onların çalışanlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkilenecektir.

 

Komisyon görüşmelerine katılım gösteren STK’lar ve meslek örgütleri¹

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara Sanayi Odası (ASO), TEMA Vakfı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), Türkiye Madenciler Derneği (TMD), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği, Altın Madencileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER), Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye LPG Derneği, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ), Körfez Petrol Ürünleri ve Sanayi Derneği, Mavigöl Gaz A.Ş, Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM)

 


¹27. Yasama Dönemi, 2. Yasama Yılı, 41 Sayılı, İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve 6 Milletvekilinin Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1410) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss41.pdf 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.