mecliste.org'dan

RTÜK düzenlemesini de içeren torba kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi.

mecliste.org
22 MART 2018
mecliste.org'dan

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı dün TBMM Genel Kurulunda görüşülerek, kabul edildi. 82 maddeden oluşan kanun tasarısı;

 

  • Yatırım, üretim ve istihdamın teşviklerini,
  • ÖTV ve KDV düzenlemeleri,
  • Konut Hesabı ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),
  • Enerji verimliliği ve enerji yatırımları,
  • Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamı

 

gibi farklı konularda düzenlemeleri içeriyordu. Kanun tasarısının kamuoyunda en çok merak uyandıran düzenlemesi olan RTÜK’e internet ortamındaki radyo ve televizyon yayınları ile ilgili yeni yetkiler tanıyor.

 

Torba kanundaki RTÜK’e yeni yetkiler veren madde hangi düzenlemeleri içeriyor?

 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun 29. Maddesine eklenen ek madde ile internet üzerinden yayınlanan radyo ve televizyon içeriklerinin RTÜK lisansı almaları zorunlu hale getiriliyor.

 

Bunun yanında söz konusu içerikler yurt dışından yapılıyor olsa bile bu lisansı almaları zorunlu tutuluyor. Söz konusu düzenleme ile internet üzerinden yurt içinden veya yurt dışından yapılan yayınlar karasal, uydu ve kablo ortamından yapılan diğer yayınlar gibi RTÜK içerik denetimine de tabi olacak. Bunların haricinde, internet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak RTÜK tarafından yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınları yine RTÜK bildirimi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile en geç 24 saat içinde engellenebilecek. Bu karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.
Kamuoyunda düzenleme ile ilgili tartışmalar yaşanırken, tasarının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında söz konusu madde üzerinde değişikliğe gidildi. Görüşmeler sırasında verilen önergelerle, bireysel iletişim ile görsel, işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları düzenleme kapsamından çıkarıldı ve erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik olacağı şekilde düzenlendi. RTÜK’e internet içeriklerinin denetlenmesi yetkisi veren düzenleme ile ilgili yönetmelik 6 ay içerisinde çıkarılacak. Böylelikle yayın hakkı, iletim lisansı ve yayınların denetlenmesi ve getirilen düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelik ile düzenlenecek.

 

“Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu”

 

MADDE 29/A- (1) Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını ve bu Kanun 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak internet üzerinden de sunabilirler. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

 

(2) Üst Kuruldan alınan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak ve/veya lisansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiğinin Üst Kurulca tespiti halinde Üst Kurulun talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından internet ortamındaki söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu karar, 5651 sayılı Kanun uyarınca gereği yapılmak üzere engellenmesine karar verilebilir. Bu karar, 5651 sayılı Kanun uyarınca gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Sulh ceza hakimi, Üst Kurulun talebi en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

 

(3) İçerik veya yer sağlayıcısının yurtdışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu Üst Kurulun görev alanına ilişkin uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetki belgesi alması zorunludur.

 

(4) İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, bu hizmetlerin iletimine internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetki belgesi verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Üst Kurul ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde müştereken çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.”

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.