mecliste.org'dan

Sağlık alanında değişikler içeren teklif neler getirecek?

mecliste.org
31 EKİM 2018
mecliste.org'dan

Sağlık alanında düzenlemeler içeren “torba” yasa teklifi Komisyona sunuldu

 

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” AK Parti milletvekilleri tarafından 30 Ekim, Salı günü TBMM Başkanlığına sunuldu. 44 maddeden oluşan kanun teklif ile halk sağlığı, takviye gıdalar, ilaçlar, şehir hastaneleri, doktor ve diş hekimleri ile aile hekimleri, organ bağışı ile üreme sağlığı, tütün ürünlerinin satışı gibi pek çok konuda düzenleme yapılıyor. Perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi beklenen torba yasanın kabul edilmesi halinde hangi konularda değişiklikler olacağını sizin için hazırladık.

Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi

 

 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu suçlarda adli süreç düzenleniyor. Şiddeti gerçekleştiren kişi kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıktan sonra savcılığa sevki yapılacak. Suçu işleyen, mağdur ve tanık ifadeleri işyerlerinde alınabilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı işlenen suçlarda da bu kurallar geçerli oluyor.

 

Halk sağlığı, takviye gıdalar ve ilaçlar ilgili düzenlemeler

 

 • Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların yurt dışından temin edilmesi kolaylaştırılıyor, Türk Eczacılar Birliği yanında SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü kurum/kuruluşlar aracılığıyla da şahsi kullanım için yurt dışından ilaç temin edilebilecek. Temin edilen ilaçlar için ruhsat başvuruları yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olacak.
 • Şirketlerin eczacıları mesül müdür göstermeden de eczane açabilmesi düzenleniyor.
 • Reçetesiz, izinsiz ve kanunla belirlenen yerler dışında ilaç satışı ile ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali ve üretilmesi konularında verilen idari para cezaları düzenleniyor ve 2 bin ila 30 bin TL arası cezalar getiriliyor. Bu konularda mülki idari amirleri yanında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulama yetkisi tanınıyor.
 • Yardımcı eczacılık ile ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılıyor. Böylelikle serbest eczane açmak isteyen veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacının en az 1 yıl yardımcı eczacı olarak çalışması uygulaması kaldırılmış oluyor.
 • Ülkemiz limanlarına uğrayan gemilerin sağlık işlem ve kontrollerinde verilen para cezaları azaltılıyor, kaptan ve mürettebat ihlalden sorumlu tutuluyor.
 • Takviye gıda, ilaç niteliğindeki gıdaların kanuni olmayan biçimlerdeki satışlarına para cezaları getiriliyor.
 • İlaç formundaki takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrollerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre faaliyet yürütülecek. Bu faaliyetlerde yasa ihlali durumunda aynı kuruma ceza kesme yetkisi de tanınıyor.
 • Kaynak suları, içme suları, mineralli sular ve tıbbi amaçlı sular bakımından işyerleri yanında belediyeler ve il özel idarelerine de yasa ihlallerinde ceza verilebilecek.
 • Kan ve kan ürünleri üretim yerleri ilgili yaptırımlar getiriliyor, izinsiz faaliyet gösterenlerin cezaları artırılıyor.
 • Gıda etiketleri ve tanıtım reklamlarında kullanılacak beyanlarda Sağlık Bakanlığı uygun görüşü alınması uygulaması getiriliyor.

 

Sağlık kurumları ve şehir hastaneleri ilgili düzenlemeler

 

 • Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarının her bütçe yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından arttırılması düzenleniyor. Sağlık Bakanlığına bağlı Döner sermaye işletmelerinin Bakanlıkça uygun görülenleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülebilecek.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesinin mütevelli heyetinin kuruluşu, heyette kimlerin yer alacağı, üniversite kadrolarının mütevelli heyeti onayı ile oluşturulması öngörülüyor.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile  üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların birlikte kullanımı düzenleniyor. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve diğer personeli anlaşma yapılan kurumda fakülte dekanının görüşü alınarak sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek.
 • Şehir hastanelerinde yüklenici şirketlerin sözleşme kapsamında tıbbi destek hizmetlerinin piyasa testinin 10 yıl sonunda gerçekleştirilmesi düzenleniyor. Şirketlerin teminat mektuplarındaki bedeller her yıl ÜFE oranında arttırılıyor. Şehir hastanelerindeki iş ve işlemler damga vergisinden muaf tutuluyor.

 

Diş hekimleri ve doktorlar ile ilgili düzenlemeler

 

 • Doktorların ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi için bağlı bulundukları odadan izin alma şartı kaldırılıyor. Kamu kurumlarında ve özel kurumlarda çalışan doktorlar ve diş hekimlerinin ikinci bir yerde çalışması için bağlı bulundukları odalardan izin alması zorunlu olmayacak.
 • 112 il ambulans servisi başhekimleri sözleşmeli çalıştırılabilecek.
 • KHK ile ihraç edilenler ve güvenlik soruşturması sonucuna göre kamuda görev alamayan doktor ve diş hekimleri, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kurumlarında da istihdam edilemeyecek. Zorunlu kamu hizmeti görevi olan sağlık çalışanlarının kamu görevine alınmaması kararı verildiği tarihten itibaren kalan zorunlu hizmet süreleri boyunca çalışmaları önlenecek. Ayrıca, düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlerde esas alınmayacak.

 

Aile hekimleri ile ilgili düzenlemeler

 

 • Aile hekimlerinin yanında personel çalıştırması ve işveren olması düzenleniyor.
 • Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma yaşları 65 olarak belirleniyor, izin hakları ise 30 gün olarak düzenleniyor.
 • Vakıf üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol ile eğitim aile sağlığı merkezi açmasını düzenleniyor.
 • Vatandaşların, aile hekimlerini değiştirmesinde kolaylık sağlanıyor, ikamet değişikliğinde otomatik değişikliğe gidilmesi düzenleniyor.

 

Organ bağışı, üremeye yardımcı uygulamalar konusunda düzenlemeler

 

 • Hukuka aykırı olarak organ ve doku alınması, satılması ve bu uygulamalara aracılık edenler ile ilgili hapis cezası geliyor.
 • Üremeye yardımcı tedavi işlemleri (taşıyıcı annelik, üreme hücresi ve embriyo bağışı vb. uygulamalar) kapsamında kuralları ihlal edenlere cezai işlemler öngörülüyor. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası uygulanması hükmü getiriliyor.
 • Evli olan çiftlerin tüp bebek tedavilerinin SGK tarafından karşılanması uygulamasının kapsamı genişletiliyor.
 • Aile üyeleri dışındaki organ nakillerinin değerlendirilmesinde Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu eliyle olacak. Organ nakli yapılan hastanelerin olduğu her ilde bu komisyon kurulacak. Bu komisyonun verdiği kararlara itirazlar ise Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu’na yapılacak. Bu kurumların çalışma usul ve esasları ise Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

 

Tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili düzenlemeler

 

 • Tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili yasaklar genişliyor. Sinema salonlarında gösterilen filmler, reklamlar, tiyatro eserleri, internet ile sosyal medyada tütün ürünü kullanılması da yasak kapsamına dahil ediliyor. Ayrıca, tütün ürünlerinin kapalı dolaplarda satılması düzenleniyor. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün ürünü satılamayacak.
 • Tütün paketleri üzerindeki uyarıcı yazı ve resimlerin boyutu büyütülüyor, paketlerin tek ve standart olması düzenleniyor.
 • Tütün ürünlerinin satışına dair yaşanan usulsüzlüklerde cezalar düzenleniyor. Tekrarlayan haller ile ilgili 20-30 gün kapatma cezası öngörülüyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.