mecliste.org'dan

Sağlık alanında düzenlemeler yapan teklif komisyonda kabul edildi

mecliste.org
8 KASIM 2018
mecliste.org'dan

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonunda 1 Kasım, Perşembe günü görüşülmeye başlandı.Teklifin genelinde ama ağırlıklı olarak 5. Maddede yoğunlaşan tartışmalar sonucunda teklifte pek çok değişiklik yapıldı ve 8 Kasım’da saat 06.43’e kadar süren çalışmalar sonucunda görüşmeler tamamlandı.

 

Teklifin ilk halindeki düzenlemeleri görmek için tıklayın

 

Teklifin komisyon süreci nasıl geçti?

 

Komisyon toplantısının ilk günü teklifin geneli hakkında görüşmeler tamamlandı. 5 Kasım, Pazartesi günü maddeler üzerinde görüşmelere başlandı. Bu görüşmeler sonucu ilk 4 madde kabul edildi. Salı günü devam eden görüşmelerde 5. Madde tartışmalı olarak kabul edildi ve, Çarşamba günü maddenin tekrar görüşülmesine karar verildi. Söz konusu madde ile KHK ile ihraç edilenler ve güvenlik soruşturması sonucuna göre kamuda görev alamayan doktor ve diş hekimleri, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kurumlarında da istihdam edilmesi önleniyordu. Zorunlu kamu hizmeti görevi olan sağlık çalışanlarının kamu görevine alınmaması kararı verildiği tarihten itibaren kalan zorunlu hizmet süreleri boyunca çalışmaları da aynı madde ile engelleniyordu. Ayrıca, düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlerde esas alınmıyordu.

 

Yoğun tartışmaların yaşandığı görüşmeler sonucunda 5. Maddede değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre güvenlik soruşturması sonucunda kamuda görev alamayan doktor ve diş hekimleri özel sağlık kurumlarında istihdam edilebilecek ve muayenehane açabilecek. Fakat çalışabilmek için zorunlu kamu hizmeti süresinin dolmasını beklemek durumunda olacaklar. KHK ile ihraç edilenler hakkında bir değişiklik bulunmuyor.

 

Teklifte yapılan diğer değişiklikler neler?

 

 • Teklif metninden çıkarılan maddeler arasında 8. ve 10. maddeler bulunuyor. Bu maddeler ile reçetesiz, izinsiz ve kanunla belirlenen yerler dışında ilaç satışı ile ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali ve üretilmesi konularında verilen idari para cezaları düzenleniyordu. Bu konularda mülki idari amirleri yanında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulama yetkisi tanınıyordu.
 • Yardımcı eczacılık düzenlemesini kaldıran 12. ve 13. maddeler de teklif metninden çıkarıldı. Yardımcı eczacılık uygulaması devam edecek.
 • Ayrıca, ülkemiz limanlarına uğrayan gemilerin sağlık işlem ve kontrollerinde verilen para cezaları azaltılmasını düzenleyen 19. madde de teklif metninden çıkarıldı.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesinin mütevelli heyetinin kimlerden oluştuğunu düzenleyen teklif metninin 20. Maddesi değiştirildi. Değişiklikle, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti; Rektör, Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanın seçtiği bir üye, YÖK tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından bir üye olmak üzere beş üyeden oluşacak şekilde düzenleniyor.
 • Teklifin 23. Maddesi de Komisyonda değiştirilen maddeler arasında. Bu madde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile  üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların birlikte kullanımı düzenleniyordu. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve diğer personeli anlaşma yapılan kurumda fakülte dekanının görüşü alınarak sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Maddede yapılan değişiklik ile üniversiteler ve sağlık tesisleri arasında ortak çalışmayı düzenleyen sözleşmelerde başhekim değil hastanenin onayı gerekecek.
 • Ayrıca 23. Maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklendi. Bu madde ile birlikte kullanım protokolü yapılmış tesislerde çalışacak üniversite personeli ile kanun yürürlüğe girdikten 3 ay içinde sözleşme yapılması düzenleniyor.
 • Teklifte tütün ürünlerinin kapalı dolapta satılmasını düzenleyen 25. Maddenin 13. Fıkrası da teklif metninden çıkarıldı.
 • Teklifin 34. Maddesinde yapılan değişiklik ile “gıda etiketleri ve tanıtım reklamlarında kullanılacak beyanlarda iznin doğrudan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca” verilmesi düzenlendi. Takviye gıdaların ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ihracat ve kontrolünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılmasını düzenleyen 35. Maddesi tekliften çıkarıldı. Bu konuda beyanlar dışındaki sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.
 • Teklifin 40. Maddesi ile Şehir hastanelerindeki iş ve işlemler damga vergisinden muaf tutuluyordu. Bu madde metinden çıkarıldı.

 

Bunların dışında teklif metnine 4 ek madde eklendi. Bu maddeler ile şu konularda düzenlemeler öngörülüyor:

 

 • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında şiddete uğrayan çalışanlara yapılan hukuki yardım desteği Devlet ve vakıf üniversitelerine ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına da ilgili üniversite tarafından verilecek. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.
 • Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin misyonunu gerçekleştirebilmesi ve daha efektif hizmet verebilmesi için, yurt dışında sağlık ve eğitim kuruluşları için bina inşa etmek, yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurtdışında eğitim kurumu açmak ve eğitim faaliyetinde bulunmak da faaliyetleri arasına alınmaktadır. Şirketin görevlerini düzenleyen kanuna şu ek yapıldı: e) Yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak, sağlık ve eğitim amacına yönelik bina inşa etmek, ettirmek, f) Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak; yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurt dışında eğitim kurumu açmak ve eğitim faaliyetinde bulunmak,”
 • Ayrıca eklenen bir diğer madde ile de Oral patoloji alanında uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin geçiş hükmü düzenlenmekte, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce oral patoloji alanında doktora eğitimi yapmış olan veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitiren diş hekimlerine o ral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilir. Diş hekimlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tıbbı patoloji ve tümör patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup, yurt içinde veya yurt dışında en az, iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlere oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilir.”
 • Yeni bir madde düzenlemesi ile 4219 sayılı Kanun’un ekindeki “Ek-2 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelgeye” aşağıdaki uzmanlık dalı ve eğitim süresi eklenmiştir.
 • (9 – Oral Patoloji 4 yıl ). Böylelikle bir tıp uzmanlığı alanı açılmıştır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.