mecliste.org'dan

Sinema sektörünü yakından ilgilendiren kanun teklifi Mecliste

mecliste.org
9 OCAK 2019
mecliste.org'dan

Meclis gündeminde son günlerde yoğun tartışmaların yaşandığı sinema sektörünü yakından ilgilendiren “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi” bulunuyor.

 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bugün (9 Ocak) görüşülüp kabul edilen teklif, 21 Aralık, Cuma günü 16 AK Parti Milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunulmuştu. İki maddesi yürürlük maddesi olmak üzere toplam 13 maddeden oluşan kanun teklifi ile 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılması düzenleniyor.

 

Sinema alanında verilecek destekleri belirleyecek yeni kurul ve komisyonlar kuruluyor

 

5224 sayılı kanunda değişiklikler öngören kanun teklifi ile daha önce kanunda Destekleme Kurulunun adı “Destekleme Kurulları ve Komisyonu” olarak değiştiriliyor, görev ve sorumlulukları da yeniden tanımlanıyor.

 

Kanun teklifinin 2. Maddesi ile sinema, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo ve diyalog yazım, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterimi gibi sinema sektörünü yakından ilgilendiren alanlarda Bakanlığa yapılacak başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere uzmanlık alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere destekleme kurulları oluşturulması düzenleniyor. Kurul başkanının Bakanlık temsilcisi olacağı, 7 kişiden oluşacak kurulun sektör temsilcileri arasından 3 kişi ve öğretim üyeleri arasından  3 kişinin seçilmesinde de Bakanlık belirleyici olacak.

 

Teklifin 2. Maddesi ile ayrıca, Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu’nun kurulması düzenleniyor. Bu komisyonda yer alacaklar arasında Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili sektör temsilcileri arasından önerilen ve Bakanlık tarafından belirlenecek iki üye ile film yapımcı, dağııtmcı ve sektör temsilcileri arasından yine Bakanlıkça belirlenek iki üye olmak üzere toplam 8 üye bulunması öngörülüyor.

 

Teklifin 3. Maddesi ile ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılması düzenleniyor. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması engelleniyor. Bu süreçten geçmeyen filmler, festival, özel gösterim ve benzeri kültür ve sanat etkinliklerinde 18+ yaş işareti ile gösterilebilecek.

 

Teklifin 4. Maddesi ile destek başvuruları ve türleri düzenleniyor. Bu kanun kapsamındaki bütün desteklerin geri ödemesiz olacağı da bu madde ile düzenleniyor.

 

Teklifin 5. Maddesi ile Bakanlığın, sinema alanındaki etkinlik, proje ve sanatçıları desteklemesi düzenleniyor.

 

Teklifin 6. Maddesi ile Bakanlığın, sinema alanında arşiv ve müze oluşturulmasına destek olması ve bunun için eser, çoğaltılmış nüsha ve ilgili materyalleri satın alma veya bağış yoluyla temin etmesi düzenleniyor.

 

Teklifin 7. Maddesi ile bandrol ücretleri, geri ödemeler, Bakanlıkça gerçekleştirilecek iş ve işlem ücretleri düzenleniyor. Ayrıca, Bakanlık bütçesi, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kaynakları ve Bakanlığın özel hesapları kanunda belirtilen destekler için kullanılabilecek.

 

Film öncesi reklam süreleri ve çekim izinleri de düzenleniyor

 

Teklifin 8. Maddesi ile filmlerin tanıtım ve gösterim alanında ve taşıyıcı materyal üzerinde işaret ve ibarelerin kullanımı düzenleniyor. Bu madde ile film öncesi gösterilen reklam süreleri en fazla 10 dakika olarak, fragman süreleri de en az 3 en fazla 5 dakika olarak düzenleniyor. Teklifin bu maddesi ile sinema salonu işletmecilerinin, izleyici sayısını arttırmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetinde bulunması film yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile yapılabilmesi düzenleniyor.

 

Teklifin 9. Maddesi ile film çekim koordinasyon komisyonu kurulması ve çekim izni konusu düzenleniyor. Bu komisyon, sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyon sağlanması, kamuya ait alanlarda çekim ücret tarifesi ile çekim güvenliği esaslarının belirlenmesinden sorumlu olacak.

 

Teklifin 10. Maddesi ile 5224 sayılı kanuna geçici madde ekleniyor ve söz konusu kurul ve komisyonların 6 ay içinde kurulması ve bunlar kuruluncaya kadar mevcut kurul ve komisyonların görevine devam edeceği düzenleniyor.

 

Teklifin gerekçesi ve madde gerekçelerini de içeren tüm metne ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.