mecliste.org'dan

“Sulama Birlikleri” ile ilgili düzenlemeleri de içeren tasarı Mecliste

mecliste.org
10 NİSAN 2018
mecliste.org'dan

‘Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi, 10 Nisan TBMM Genel Kurulda görüşülecek. Komisyon çalışmaları hararetli geçen tasarının hangi konularda düzenlemeler getirdiğini sizin için araştırdık.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na 59 madde olarak sunulan kanun tasarısı komisyonda değişikliklere uğradı. Tasarıdan 5 madde çıkarıldı, 10 yeni madde tasarıya eklendi ve tasarı komisyondan 64 madde olarak geçti.
Kanun tasarısı tarım arazilerinin toplulaştırılması, su birliklerinin teşkilatlanması, sulama birlikleri tarafından yürütülen tarımsal üretimindeki sulama suyu tesislerinin işletme devri ve orman alanlarında yer altı depolarının kurulması konularında düzenlemeler içeriyor. Devlet Su İşleri (DSİ)’nin teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenlemeye giden tasarıda, geçimini tarımsal üretimden sağlayan çiftçileri yakından ilgilendiren düzenlemeler mevcut. Bu düzenlemeler arasında sulama birlikleri ile ilgili düzenlemeler kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaktaydı.

 

Sulama Birliği nedir? Ne iş yapar?

Sulama Birlikleri, DSİ tarafından yapılan sulama sistemlerinin işletilmesine, bakılmasına ve gerektiğinde de onarılmasına yönelik iş ve işlemlerin, sistemlerden yararlananlar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tüzüklerle kurdurulan birliklerdir.
Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişinin üye olma hakkına sahip olduğu Sulama Birlikleri, üyeler arasından seçilen Başkan, Yönetim Kurulu ve Birlik Meclisi eliyle idare ediliyor, Denetim Kurulu ve Valiliklerce de denetleniyordu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 138 bin hektarlık alanın tarımsal sulamasından yönetiminde üyelerin görev aldığı 372 adet sulama birliği sorumludur. 429 bin 893 hektarlık alan ise DSİ tarafından sulanırken, 269 sulama kooperatifi 143 bin 771 hektar, belediyeler 147 bin hektar, köy tüzel kişilikleri ise 37 bin 741 hektar alanda sulama yapıyor.

 

Yasa tasarısı ile sulama birliklerinin yapısı değişiyor

Komisyondan geçen yasa tasarısı ile sulama birliklerinin teşkilat ve görevleri yeniden tanımlanarak, yetki ve sorumluluklar DSİ’ne devrediliyor. Tasarının 48. Maddesi ile “Başkanlık ile başkanın görev ve yetkileri” tanımlanırken, Birlik Başkanının, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan tarafından kamu personeli arasından görevlendirileceği düzenleniyor.
Söz konusu düzenleme ile Birlik başkanının, birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ve yeni tesis ve rehabilitasyon ya da yenileme çalışmalarıyla ile diğer işlerin bir komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç kullanımına karar vermek, su kullanım hizmet bedelini belirlemek, bütçeyi hazırlayıp, DSİ’ye onaya sunmak, tahsilat ve ödemeleri kontrol etmek gibi görev sorumlulukları olacak.

 

Tasarıda başka hangi alanlarda düzenlemeler bulunuyor?

• Baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeylerinde güneş enerji sistemlerinin kurulmasında DSİ’ye yetki verilmesi,
• Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri DSİ çatısı altında birleştirilmesi,
• Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi,
• Devlet ormanlarında işletme tesisi ve depo kurulması ile bunların kiralanması,
• Devlet ormanlarından elde edilen dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin piyasa satışının açık arttırma yoluyla yapılması,
• Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılması,
• Orman vasfını kaybetmiş araziler Bakanlar Kurulunca belirlenerek, tapuda Hazine adına tescil edilmesi, bu arazilerin iki katından az olmayan alanın orman tesis etmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine dair düzenlemelerde Komisyon’da kabul edilen yasa tasarısında yer alıyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.