mecliste.org'dan

Komisyonda Torba Kanun Tasarısında neler değişti?

mecliste.org
2 KASIM 2017
mecliste.org'dan

5 Ekim 2017 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlanan “Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın görüşmeleri 23 Ekim 2017 tamamlandı.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 1/884 esas numarası ile görüşülmesine başlanan ve 128 maddeden oluşan söz konusu “Torba Kanun” Tasarısının 44 maddesinde değişiklik yapıldı,  21 maddesi  tasarısı metninden çıkarıldı ve tasarıya 12 yeni madde eklendi. Bu değişikliklerden sonra 502 sıra sayısı ile basılarak TBMM Genel Kurulu gündemine gelen “Torba Kanun” Tasarısı 125 maddeden oluşmakta. Aşağıda, 502 sıra sayısı Kanun Tasarısı üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonda yapılan değişiklikler, çıkarılan ve eklenen maddeler değerlendirilmiştir.

 

1) Komisyonda Yapılan Değişikliler

 

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda yapılan düzenlemeler

 

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından imtiyaz sözleşmeleri ve yetkilendirme belgeleriyle görevlendirilen operatörlerin (Avea – Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ödeyeceği Hazine payının hesaplanmasında esasa alınan matraha açıklık getirilmesine, Hazine payı ve buna bağlı cezai şartın 213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre de uzlaşma yoluyla tahsil edilebilmesine,
 • Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, Kurum masraflarına katkı payı, idari ücret ve telsiz ücretlerine yönelik yapılandırmada taksitle ödeme imkanının sağlanmasına; taksitlendirmeye ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasına; ihtilaflı alacaklarda yapılandırma kapsamında asıl alacağa ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilmesine,

yönelik değişiklik yapılmıştır.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılan değişiklikler

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi çerçevesinde CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarların takmamanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine özel gelir olarak kaydedilmesine ve bu ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanına verilmesine yönelik değişiklik yapılmıştır.

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

 

 • Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilmektedir. Buna göre mevcut vergi tarifesindeki motor hacmi ve araç yaşı ölçütlerine taşıt değeri ibaresi de eklenmektedir. Bu tarife 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ve yaklaşık %40 oranında artış öngören yeni vergi tarife oranlarını 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinden başlamak üzere belli bir artırma oranında uygulanmasına,
 • 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için öngörülen Motorlu Taşıtlar Vergisinin; 1300 cc’nin altındaki taşıtlar için yeniden değerleme oranında, diğer taşıtlar için ise yeniden değerleme oranına ilave olarak 10 puan artırılarak uygulanmasına, böylece 2018 sonrasıiçin %40 olarak öngörülen ortalama arışın, 2017 öncesi araçlara da teşmil edilerek, 2018 sonrası için öngörülen artış oranın düşürülmesinden kaynaklı gelir kaybının önlenmesine,

yönelik değişiklik yapılmıştır.

 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda

 

Merkez Bankasının gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri kapsamında sınırlandırılmasına yönelik değişiklik yapılmıştır.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda

 

FATİH Projesi kapsamında ihale yüklenicilerinin proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere alt yüklenici olarak özel amaçlı şirket kurmaları halinde; bu şirketlerin de maddede sayılan; özel iletişim vergisi ve telsiz ücreti istisnasından faydalanabilmeleri ve aynı firmaların Proje bileşenleriyle ilgili temin edilecek bilgisayar, tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta alımlarında uygulanacak istisnalardan da faydalanmalarına yönelik değişiklik yapılmıştır.

 

213 sayılı Maden Kanunu kapsamında öngörülen düzenlemeler

 

 • 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek II. Grup ve IV. Grup maden sahaları ile ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları, bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ile bunların bağlı ortakları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahalarının işletilmesinin daha cazip hale getirilmesi amacıyla işletme izni tarihinden itibaren 10 yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmamasına,
 • IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarından; ara ve uç ürün üretmeyi teşvik etmek amacıyla maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerinin alınıp alınamaması hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına,
 • Yukarıda sayılan maden sahalarına girmeyen maden sahalarından alınacak arazi bedelinin işletme izni düzenlendiği tarihten itibaren ilk 10 yıl süreyle yüzde 50’sinin alınmasına,
 • Ön ve genel arama döneminde faaliyet yapmayan, raporunu ve harcama belgelerini Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne vermeyen, eksiklerini verilen sürede tamamlamayan, arama faaliyetinin yapılmasına yönelik diğer kurumlardan alınması gereken izinlerin ruhsat sahibinden kaynaklanan nedenler ile alınamaması durumlarında, arama ruhsatının iptal edilebilmesine,
 • Kanunda yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yılın herhangi üç yılında projede sunulan üretim miktarının en az yüzde otuzu kadar bir üretim yapma zorunluğunu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda idari para cezasının verilmesini, geriye doğru devam eden üçer yıllık sürelerde bu üretim miktarının projedeki yıllık üretimin yüzde otuzundan az olması halinde ise ruhsatın iptal edilebilmesi yönünde işlem yapılmasına,

yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4342 sayılı Mera Kanununda öngörülen düzenleme

 

Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulacak alanlar için tahsis amacının değiştirilmesi durumunda ödenecek ot bedelinden muafiyet sağlanmasına yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Yapılan Düzenleme

 

Kaynakların etkin kullanılması, organize sanayi bölgeleri içinde yer alan sanayi tesislerinde maksimum üretimin sağlanabilmesi, sanayi tesislerinin atıl kalmasının önüne geçilmesi amacıyla sanayi parsellerinde yer alan tesislerin kiralanabilmesine imkan sağlanmasına ve kiralanmasına ilişkin şartların belirlenmesine yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

 

Turizm yatırımlarında bütünlüğün sağlanması amacıyla başta otel önü iskeleler, turizm amaçlı yat limanları ve marinalar da dâhil olmak üzere kıyı yapılarının kullanma izinlerini de kırk dokuz yıla uzatılabilmesine yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

 

Tütün üretiminde açık artırma usulünün kaldırılmasına, bu kapsamda yeni tütün mamullerine ilişkin düzenlemelerin metinden çıkartılmasına, tek başına kıyılıp içilebilen tütün çeşitlerinin üretildiği kurum tarafından belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin kuracakları kooperatifler aracılığıyla sarmalık kıyılmış tütün tesisi kurabilmelerine, üretimini ve ticaretini yapabilmelerine yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 

 • Araç alımında engellilere yönelik uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik matrahın, 90 bin TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmesini, bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına ve Bakanlar Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırmaya ilişkin yetki verilmesine,
 • “Meyveli Gazozlar” ve “Diğerleri” isimli mal grupları için öngörülen yüzde 25’lik özel tüketim vergisi oranının yüzde 20’ye indirilmesini; alkolsüz bira isimli mal grubunun özel tüketim vergisi kapsamına alınmasını ve vergi oranının yüzde 20 olarak belirlenmesini ve “Diğerleri” isimli mal grubuna dahil olan ancak özel tüketim vergisinden istisna edilen malların kapsamının “yalnız ambalajlanmış olan ve/veya toptan teslime konu edilen mallar” ile limonatanın yanı sıra “doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyvalı gazlı içecekler” olarak genişletilmesine,

yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılacak paylar düzenlenmekte, terörle mücadele ve küresel gerilimler göz önüne alınarak Fon’a aktarılan pay oranının %20 olarak uygulanmasına yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 

Kamu kurum ve kuruluşları için su ve atık su tarife ücretinin konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçmemesine yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 

 • Kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi kurumların sermayesine iştirak etmelerinin, bu iştiraklerinden ve ortak dışı işlemler nedeniyle oluşan iktisadi işletmelerinden kazanç elde etmelerinin ve ayrıca bu kazançların ortaklara dağıtılmasının muafiyetlerini etkilememesine,
 • Kiracının temerrüdü nedeniyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında ihtilafın tarafların karşılıklı mutabakatıyla ve kiracının 6361 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasından kaynaklanan hakların mahsup edilmesi suretiyle sonlandırılarak her türlü tasarruf hakkı kiralayan tarafından devralınan finansal kiralama işlemlerine konu taşınmazların, daha sonra kiralayan tarafından üçüncü kişilere satılmasından doğan kazançların da istisna kapsamına alınmasına,

yönelik olarak değiştirilmiştir.

 

2) Komisyonda Çıkarılan Maddeler

 

Atatürk Orman Çiftliği ile İlgili Düzenleme

 

5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda;  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) Hayvanat Bahçesi üzerinde, AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan irtifak hakkının; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da uygun görüşü alınarak 10 yıldan 30 yıla çıkarılması şeklinde Yapılan Düzenleme Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Düzenleme

 

Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için yüzde 27 olarak uygulanmakta olan oran yüzde 30’a çıkaran gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir dilimi ile ilgili düzenleme Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Düzenleme

 

Öngörülen Banka Genel Kurulunun yetkilerini sınırlayan düzenleme Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile İlgili Düzenleme

 

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarının üst limitine ilişkin bir katsayı ve bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için verilecek aylık sosyal yardım tutarına ilişkin bir katsayı belirlenmesini öngören düzenleme Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

213 sayılı Maden Kanunu ile İlgili Düzenleme

 

Madencilik faaliyetlerindeki izinler kapsamında gerçekleştirilen çevresel etki değerlendirmesi işlemlerinin en geç üç ay içinde bitirilmesi, bu süre içerinde bitirilememesi halinde çevresel etki değerlendirmesi ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılmasını öngören düzenleme, Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Düzenleme

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yönetmelik hazırlama ile ilgili yükümlülükleri olan resmi otoritelere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da dahil edilmesi ve işverenler tarafından hazırlanan güvenlik raporlarının Avrupa Birliği mevzuatına uyumlulaştırılmasını öngören düzenleme, Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Düzenleme

 

 • Düzenleme ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile trafik lambaları, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan “genel aydınlatma” tanımından çıkarılmasını öngören, bu tesislerin aydınlatma giderlerinin genel bütçeden değil belediyeler veya ilgili kuruluşlar tarafından ödenmesini sağlayan,
 • Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine sayaçları mühürleme yetkisi veren, bunun yanında genel aydınlatmaya yönelik elektrik satın alınmasını dağıtım şirketlerinin faaliyet alanından çıkaran,
 • Genel aydınlatmaya yönelik elektrik enerjisi satın alınmasının, TEDAŞ’ın sorumluluğuna verilmesini amaçlayan,
 • Mevcut durumda Genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri 31/12/2017 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını öngören,
 • Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması genel aydınlatma tanımından çıkarılarak bu tesislerin aydınlatma giderlerinin ilgili kamu kurum kuruluşlarınca ödenmesine ilişkin,
 • TEDAŞ’ın satış fiyatının EPDK tarafından belirlenmesini öngören;
 • Sınır aydınlatmalarına ait tesis, işletme ve tüketim giderlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından, ibadethanelerin genel aydınlatmasına ilişkin tüketim giderlerinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmasına yönelik,
 • Belediyeler ve il özel idareleri tarafından süresi içinde ödenmeyen park ve bahçelere ait elektrik tüketim bedellerinin tahsil usulüne ilişkin,

düzenlemeler Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

 

Sanayi sitesi gelişim alanı içerisindeki Hazine mülkiyetinde bulunan arazilerin, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz, diğer illerde ise bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üzere sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine devredilmesine yönelik düzenleme Kanun Tasarısı Metninden çıkarılmıştır.

 

3) Komisyonda Yeni Eklenen Maddeler

 

697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanunda;

 

Bakanlar Kuruluna bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapma yetkisinin veren bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

4342 sayılı Mera Kanununda;

 

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan alanlar için tahsis amacının değiştirilebilmesini ve ot bedeli alınmamasını öngören bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda;

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders ve çalışma kitabı ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan kılavuz kitaplara ilişkin mal ve hizmet alımlarının 31/12/2019 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkrası hükümlerine göre “davet” ve “ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek” gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunda;

 

Optisyenlerin ve gözlükçülerin mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini sağlamak, mesleki ahlak ve disiplini tesis edip korumak üzere kamu kurumu niteliğinde müstakil optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kurulmasını öngören bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda;

 

Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden yüzde 22 oranında kurumlar vergisi ve geçici vergi alınmasına, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için bu düzenlemenin anılan yıllar içinde başlayan hesap dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmasına ve Bakanlar Kuruluna bu oranı yüzde 20’ye kadar indirebilmesi konusunda yetki verilmesine yönelik bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununda;

 

Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında çalışmak üzere kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında görev yapan denetim elemanları ile uzman kadrolarında görevli personel arasından yapılacak sınavda başarılı olanların naklen maliye uzmanı olarak atanabilmelerine olanak sağlayan bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda;

 

Kaçakçılıkla ilgili cezai fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda cezai yaptırıma bağlanmış olması sebebiyle, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai hükümlerin 5607 sayılı Kanunda yer almasına yönelik bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda;

 

Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatürlerde ve elektrik direklerinde oluşan arıza ve eksikliklerin giderilmesi için belli bir süre verilmesi ve verilen süreler içerisinde piyasada faaliyet gösteren ilgili tüzel kişi tarafından giderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda;

 

Elektronik ticaretin gelişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer tüzel ve gerçek kişilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunmasına ve istenmeyen elektronik ticari ileti gönderiminin engellenmesine yönelik bir elektronik sistem oluşturulmasına yönelik bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

 

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda;

 

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin TEDAŞ’a borçlarının tasfiyesine ve 6824 sayılı Kanunla yapılandırılan TEDAŞ alacakları için başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik bir düzenleme, Kanun Tasarısı Metnine yeni bir madde olarak eklenmiştir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.