mecliste.org'dan

Zorunlu askerlik süresini 6 aya düşüren teklif kanunlaştı

mecliste.org
24 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

23 Mayıs, Perşembe günü TBMM Başkanlığına sunulan Askere Alma Kanunu Teklifi, aynı gün Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü. Komisyon görüşmeleri 21.30’da başladı ve 00.40’da teklifin kabul edilmesiyle sona erdi. Askere alınma, zorunlu askerlik süresi ve bedelli askerlik konularında değişiklik öngören kanun teklifi 26 Haziranda Resmi Gazete yayınlanarak kanunlaştı. Kamuoyunda merak edilen kanun teklifi ile hangi konularda düzenleme yapıldığını sizin için hazırladık.

 

 • Askerlik hizmetinin yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilmesi;
 • Muvazzaf askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirlenmesi;
 • Erbaş ve erlerden istekli olanların, gerekli şartları taşımaları halinde 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilmeleri;  6 ay daha askerlik hizmetine devam eden erlere 15.500 göstergenin memur aylık katsayısı (2019 Yılının İlk Altı Ayı İçin Belirlenen Katsayısı: 0,130597) ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda maaş (2019 yılı için 2 bin 024 Türk lirası) ödenir.
 • Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan ihtiyaç miktarı kadarının askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirmeleri;
 • Yedek astsubayların iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olup istekli olanlar arasından seçilmeleri;
 • Askerlik çağında olup istekli olanlardan, (yaş sınırı 20’i olarak belirlenmiş)  Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlünün, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı (2019 Yılının İlk Altı Ayı İçin Belirlenen Katsayısı: 0,130597) ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını (2019 yılı için 31 bin 343 lira), silahaltına alınmadan önce peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları;
 • Bedelli askerlik talebinde bulunanların sayısının, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedelli askerlik hizmeti yapacak olanların kura ile belirlenmesi;
 • Bedelli askerlik için tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmesi;
 • Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenlerin, temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmeleri;
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi,
 • Emniyet hizmetleri sınıfında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini tamamlamış sayılmaları;
 • Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacak tabiplerin temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı emrine verilmeleri;
 • Lise veya dengi okullarda öğrenim görenlerin, 22 yaşını, fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin 28 yaşını geçmemek kaydıyla askerliklerinin ertelenmesi;
 • Erbaş ve erlerin izin sürelerin ne kadarının askerlik hizmetinden sayılması, tanı ve tedavide geçen sürelerin askerlik hizmetinden sayılması ile tutuklu ve hükümlülere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi;
 • Askerliğini bedelli yapmayan askerlerin muhtaç durumdaki ailelerine, aylık net asgari ücret tutarının yüzde ellisinden az olmayan yardım yapılması, bu kişilerin TOKİ konutlarından öncelikli olarak yararlanması, hizmette geçen sürede toplu taşımayı ve müze gibi yerleri ücretsiz kullanmaları;
 • Türk vatandaşlığını sonradan kazananların, askerliklerini, yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yapmaları;
 • Teklifin Kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte;
  • yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanların, bir defaya mahsus olmak ve ilk bedelli askerlik kursuna girmek üzere bedelli askerlik müracaatında bulunabilmeleri;
  • halihazırda askerliklerini erbaş ve er olarak yapmakta olanların istemeleri halinde altı ay daha askerlik hizmetine devam edebilmeleri,

öngörülmektedir.

Ayrıca, teklifin 45. Maddesi ile Cumhurbaşkanına uygun gördüğü kişileri askerlik hizmetinden muaf tutma yetkisi veriliyor. 45. Maddenin ilgili kısmı şöyle;

 

“Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.”

 

Genel Kurulda hangi değişiklikler yapıldı?

 

TBMM geçtiğimiz hafta askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini Genel Kurulda görüşmeye devam etti. 25 Haziran’da ise teklif Genel Kurul’da kabul edilerek kanunlaştı.  Geçen hafta, Genel Kurul görüşmeleri esnasında kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılırken ek maddeler ve fıkralar da düzenlendi. Maddeler üzerinde kelime değişiklikleri ve redaksiyonlar yapıldı. Değişiklik yapılan maddeler ve ek maddeler şu şekilde;
Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasına bir cümle eklenerek, Cumhurbaşkanınca ihtiyaca göre belirlenen askerlik hizmet süresinin altı aydan az olmaması düzenlendi.

 

Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasına “İstekli olanlardan” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak” ibaresinin eklenmesi önerildi. Böylece, bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecek yükümlü sayısının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenmesi düzenlendi. 

 

Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini ve diğer fıkranın buna göre düzenlenmesi önerildi ve kabul edildi.

 

 • “(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

 

Kanun Teklifi’nin 28’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesine “dışında” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlarda” ibaresinin eklenmesi kabul edildi.

 

 • “5’inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için ilave bir gün izin verilir.”

 

Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edildi.

 

“a) Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir.

b) Askeri öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde;

1) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde beşine kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde onbeşine kadar,

2) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde yirmisine kadar, ilave puan verilebilir.”

“(4) Teknik bilimler meslek yüksekokulundan veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olanlar ve mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silahaltına alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
KanunTeklifi’nin 45’inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Genel Kurulda verilen önerge ile gerçekleşti. 45. Madde, Cumhurbaşkanına askerlik hizmetinden bazı kişileri muaf tutma yetkisi veriyordu. Maddenin değiştirilmiş hali ile bu yetkinin sınırları aşağıda düzenlendiği şekilde belirli hale getirildi:

 

 • “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.”

 

Ayrıca, Kanun Teklifinde ek madde ile düzenlenen ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’nun 2’nci maddesinin (1)’inci fıkrasına aşağıdaki ifadenin eklenmesi kabul edildi:

 

 • “5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında (Milli Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağırbakım, ordudonatım gibi tamir bölükleri kadrolarına dahil harb sanayii ve ordu donatım er ve erbaşlarından ehliyet gösterenler) askerlik hizmetine devam edenlerden Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara, 7600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek tutarda ilave harçlık ayrıca ödenir. Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için ilave harçlık ödenmez.” 

 

Kanun Teklifi’nin Geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edildi:
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan; istekli olanlar, 1/11/2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar 9 uncu maddede belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın 9 uncu madde hükümlerinden yararlandırılırlar. Bu kapsamda bedelli askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar hakkında mülga 1111 sayılı Kanun ile 24 üncü madde gereğince verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

Ayrıca aynı maddeye aşağıdaki ek fıkralar eklendi ve eklenen maddeler ile 6 ayını dolduran askerlerin kanun yürürlüğe girmesinden itibaren terhis olmaları gündeme gelecek.

 

 • “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi bölgedeki ulaşım imkânları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarihtir.
 • “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında mülga 1111 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilir.
 • “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında mülga 1111 sayılı Kanun ile 24 üncü madde gereğince verilen idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilir.”

 

Askerlik teklifi görüşmeleri devam ediyor

Askerlik teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.