mecliste.org'dan

Zorunlu askerlik süresini 6 aya düşüren teklif Mecliste

mecliste.org
24 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

23 Mayıs, Perşembe günü TBMM Başkanlığına sunulan Askere Alma Kanunu Teklifi, aynı gün Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü. Komisyon görüşmeleri 21.30’da başladı ve 00.40’da teklifin kabul edilmesiyle sona erdi. Askere alınma, zorunlu askerlik süresi ve bedelli askerlik konularında değişiklik öngören kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor. Kamuoyunda merak edilen kanun teklifi ile hangi konularda düzenleme yapıldığını sizin için hazırladık.

 

 • Askerlik hizmetinin yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilmesi;
 • Muvazzaf askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirlenmesi;
 • Erbaş ve erlerden istekli olanların, gerekli şartları taşımaları halinde 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam edebilmeleri;  6 ay daha askerlik hizmetine devam eden erlere 15.500 göstergenin memur aylık katsayısı (2019 Yılının İlk Altı Ayı İçin Belirlenen Katsayısı: 0,130597) ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda maaş (2019 yılı için 2 bin 024 Türk lirası) ödenir.
 • Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan ihtiyaç miktarı kadarının askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirmeleri;
 • Yedek astsubayların iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olup istekli olanlar arasından seçilmeleri;
 • Askerlik çağında olup istekli olanlardan, (yaş sınırı 20’i olarak belirlenmiş)  Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlünün, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı (2019 Yılının İlk Altı Ayı İçin Belirlenen Katsayısı: 0,130597) ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını (2019 yılı için 31 bin 343 lira), silahaltına alınmadan önce peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları;
 • Bedelli askerlik talebinde bulunanların sayısının, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedelli askerlik hizmeti yapacak olanların kura ile belirlenmesi;
 • Bedelli askerlik için tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmesi;
 • Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenlerin, temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmeleri;
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin veya bu kurumların giriş sınavını kazananların her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi,
 • Emniyet hizmetleri sınıfında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini tamamlamış sayılmaları;
 • Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacak tabiplerin temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı emrine verilmeleri;
 • Lise veya dengi okullarda öğrenim görenlerin, 22 yaşını, fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin 28 yaşını geçmemek kaydıyla askerliklerinin ertelenmesi;
 • Erbaş ve erlerin izin sürelerin ne kadarının askerlik hizmetinden sayılması, tanı ve tedavide geçen sürelerin askerlik hizmetinden sayılması ile tutuklu ve hükümlülere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi;
 • Askerliğini bedelli yapmayan askerlerin muhtaç durumdaki ailelerine, aylık net asgari ücret tutarının yüzde ellisinden az olmayan yardım yapılması, bu kişilerin TOKİ konutlarından öncelikli olarak yararlanması, hizmette geçen sürede toplu taşımayı ve müze gibi yerleri ücretsiz kullanmaları;
 • Türk vatandaşlığını sonradan kazananların, askerliklerini, yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yapmaları;
 • Teklifin Kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte;
  • yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanların, bir defaya mahsus olmak ve ilk bedelli askerlik kursuna girmek üzere bedelli askerlik müracaatında bulunabilmeleri;
  • halihazırda askerliklerini erbaş ve er olarak yapmakta olanların istemeleri halinde altı ay daha askerlik hizmetine devam edebilmeleri,

öngörülmektedir.

Ayrıca, teklifin 45. Maddesi ile Cumhurbaşkanına uygun gördüğü kişileri askerlik hizmetinden muaf tutma yetkisi veriliyor. 45. Maddenin ilgili kısmı şöyle;

 

“Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.”

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.