OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

684 sayılı KHK

mecliste.org
25 OCAK 2017
GÜNCELLEMELER

KHK no: 684

Yayım tarihi: 23.01.2017

 

  • Belli koşullarda terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlara, derecelerine göre belirlenen katsayılara göre aylık bağlanması sağlanmıştır.
  • Gözaltı süresi 30 günden 7 güne düşürülmüş ve delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini yedi gün süreyle daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.
  • Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe ilişkin mal ve hizmet alımları ile dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.
  • Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilere, bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler de eklenmiş ve bunların da ihalelere katılması yasaklanmıştır.
  • Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen Zarar Tespit Komisyonunun hesaplamalar yaparken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımları dikkate almaması öngörülmüştür.
  • Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkilendirilmiştir.
    Sermaye Piyasası Kurulunun Kanunun 92 ve 94. maddeleri gereğince açacağı dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde her türlü harç ve teminattan muafiyet getirilmiştir.
  • Ön ödemeli konun satışında sözleşmeden dönme halinde alıcı ve satıcının yükümlülükleri değiştirilmiştir. Sözleşmeden dönme devir ve teslime kadar değil 24 aylık süre içinde mümkün olacak ve dönme halinde istenebilecek tazminatlar artacaktır. Buna karşılık satıcı, iade etmesi gereken belgeleri altı ay yerine üç ayda iade etmek zorunda olacaktır.
  • İktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenler de Varlık Fonunun kapsamına alınmaktadır.

 


1/810 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.