fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

685 sayılı KHK

mecliste.org
25 OCAK 2017
GÜNCELLEMELER

KHK no: 685

Yayım tarihi: 23.01.2017

 

 • KHK Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmasını öngörmektedir. Komisyon OHAL kapsamında başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları dosya üzerinden değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

 • Komisyon şu konularda inceleme yapmakla görevlendirilmiştir:
  • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi,
  • Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi,
  • Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,
  • Emekli personelin rütbelerinin alınması,
  • Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin diğer işlemler.

 

 • 7 üyeli Komisyonun üyeleri şunlardır:
  • Üç üye Başbakan tarafından kamu görevlileri arasından,
  • Bir üye Adalet Bakanı tarafından Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından,
  • Bir üye İçişleri Bakanı tarafından mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından,
  • Bir üye HSYK tarafından Yargıtayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından,
  • Bir üye HSYK tarafından Danıştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından,

Seçilen görevliler özetle komisyon üyeleri Başbakan, İçişleri ve Adalet Bakanları ve HSYK tarafından belirlenmektedir. Komisyonun ilk görevlileri KHK’nin yayımından başlayarak bir ay içinde seçilmek zorundadır. Komisyonun sekretarya hizmeti Başbakanlık tarafından sağlanacak ve belli sayıda görevlisi olacaktır. Üyelere belli güvenceler getirilmiş ve çeşitli özlük hakları sağlanmıştır.

 

 • Komisyonun görev süresi KHK’nin yürürlük tarihinden başlayarak iki yıldır. Ancak Bakanlar Kurulu bu süreyi birer yıllık dönemler halinde uzatabilir.
 • Komisyonun gerekli incelemeleri yapabilmesi için görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep etme yetkisiyle donatılmıştır. Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinin, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorunda oldukları öngörülmüştür.
 • İki başvuru makamı bulunmaktadır:
  • Valilikler,
  • En son görev yapılan kurum.

 

 • Mükerrer başvurular dikkate alınmaz. Daha önce yargı organlarına başvuranlar da belirtilen süreler içinde başvuru yapabilirler.
 • Kurumlar yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletmekle yükümlüdür.
 • Bu kurumlara yapılan başvuru tarihi esastır. Komisyon başvuru almaya başladıktan sonra, haklarında daha önce işlem yapılmış ilgililer 60 gün içinde başvuru yapabilirler. Başvuru almaya başlandıktan yapılan işlemlerle ilgili başvuru süresi, işlemin yapıldığı tarihten itibaren 60 gündür.
 • Komisyonun göreve başlama tarihi bu tarih Başbakanlık tarafından ilan edilecektir. Başbakanlık KHK’nin yayımından başlayarak komisyonu 6 ay içinde göreve başlatmak zorundadır.
 • Komisyon başvurular üzerinde bir ön inceleme yapar.  Ön incelemede şu hususlara bakılır:
  • Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
  • Başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunup bulunmadığı,
  • Başvurunun bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girip girmediği.
  • Bu şartları ve belirsiz olan diğer şekil şartlarını taşımayan başvuruların kabulü mümkün değildir.

 

 • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 • Bu şekilde bildirilen personel daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır.
 • Statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar istihdam edildikleri kurumlara dönebilirler.
 • Yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.
 • Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
 • Komisyon kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

 


1/811 sıra sayılı KHK’nın metnine ulaşın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.