fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

689 sayılı KHK

mecliste.org
09 MAYIS 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım tarihi: 29.04.2017

  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 3974 kişi kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.
  • Daha önceki KHK’lerle görevlerinden alınan 235 kişi görevlerine iade edilmiştir.
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 14 dernek, 1 gazete, 1 dergi, 18 vakıf, 13 sağlık kuruluşu kapatılmıştır.
  • Daha önceki KHK’lerle kapatılan 5 dernek tekrar açılmıştır.
  • Daha önce görevden alınanlara ve kapatılan kurumlara uygulanan hak kısıtlamaları burada da getirilmiştir.
  • 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi eklenmiştir. Böylece daha önceki KHK’lerde FETÖ/PYD mensuplarına yönelik olmayıp, diğer terör örgütlerine yönelik olarak uygulanan yaptırımlara, geçmişe dönük olarak yasal dayanak kazandırılmaya çalışılmıştır.
  • 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesinin sonuna “(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır.” biçiminde bir fıkra eklenmiştir. Böylece geçmişte uygulanan FETÖ/PYD ile ilişkisiz kapatma yaptırımlarına yasal dayanak kazandırılmaya çalışılmıştır.
  • Terör örgütüyle ilişkili olarak yaptırım uygulanmış kurumların yaptıkları devir işlemlerinin muvazaalı sayılması ve Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi kararlaştırılmıştır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.