fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

690 sayılı KHK

mecliste.org
09 MAYIS 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım tarihi: 29.04.2017

 

Yargı ile ilgili düzenlemeler

 • Bölge idare mahkemeleri başkan ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlarda yargılanacakları adliye mahkemeleri yeniden tanımlanmıştır.
 • Yargıtay Kanunu ile Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda itirazların incelenmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 • HSK üyelerinin adli suçlarının soruşturma ve kovuşturulmasında iddianamenin düzenlenmesi ve müteakip işlemleri yürütme yetkisi Kurul’dan alınarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.
 • Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescilinin yöntemi düzenlenmiştir.
 • Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma yöntemi düzenlenmiştir.

 

Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

 • Personel Kanununda personel, alımı ve yükseltilmesi ile ilgili kurallarda değişiklikler yapılmıştır.
 • Daha önce çeşitli nedenlerle görevden alınan pilot subayların belli koşulları taşımaları koşuluyla Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile 31/12/2017 tarihine kadar yeniden istihdam edilmeleri sağlanmıştır.
 • Millî Savunma Bakanının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütmesi hüküm altına alınmıştır.
 • Milli Savunma Bakanlığında hizmetlerin yazılı metinlerle yerine getirilmesi öngörülmüş ve yetki devri olanaklı kılınmıştır.
 • Kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline de ikramiye ödenmesi sağlanmıştır.
 • TSK Disiplin Kanununda değişiklikler yapılmış, disiplin kuralları değiştirilmiş ve “Terör örgütleriyle ilişkisi olmak” tanımı getirilmiştir. Buna göre “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” terör örgütleriyle ilişkili olmaktır.
 • Millî Mayın Faaliyet Merkezinde çalışacak sözleşmeli personele ödenecek ücrette artış yapılması olanaklı kılınmıştır.

 

İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

 • Emniyet Genel Müdürlüğünde 7000 adet çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiştir.
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından elde edilen silahların güvenlik kuvvetlerine tahsis edilmesi öngörülmüştür.
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşmuş sayılacağı ve bu bölgelerin sınırları ile kaldırılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
 • Jandarma Genel Komutanlığına, bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan muafiyetler tanınmaktadır.
 • Ceza kanununda tanımlanan çeşitli suçlardan dolayı yakalanan asker kişilerin adli kolluk kuvvetlerine teslim edilip edilmemeleri konusunda esneklik getirilmiştir.
 • Güvenlik korucularının sosyal güvenliklerine ilişkin hükümlerde değişiklikler yapılmıştır.
 • Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sosyal güvenlik haklarında iyileştirmeler yapılmıştır.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile İlgili Düzenlemeler

 • OHAL İşlemler İnceleme Komisyonu üyelerinin görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılmaları kararlaştırılmış ve bunların hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları 6755 sayılı KHK’nin 37 nci maddesine bağlanmıştır.
 • OHAL İşlemler İnceleme Komisyonunun işlemlerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır:
  • Komisyon tarafından karara bağlanacak dosyaların son görev yapılan kuruma gönderilmesi,
  • Davalarda husumetin yöneltileceği ve yöneltilemeyeceği kurumlar,
  • Yargılama usulüne ilişkin çeşitli hususlar,
  • Daha önceden yapılan başvuruların Komisyona havalesi.
  • Kuruma geri dönme halinde iade edilecek haklar belirlenmiştir.

 

Medya Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Düzenlemeler

 • Türkiye’ye ait uydular üzerinden, yayın yapmak isteyen medya kuruluşlarının lisanslarını RTÜK’ten almalarını zorunlu hale getirilmiştir. Böylece yayın yapması istenmeyen kanalların yayın yapması engellenmiştir.
 • Evlilik programları, mevzuata aykırı özellik taşıyan sağlığa zararlı ürünlere ilişkin programlar, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye veren programlar yasaklanmış ve buna ilişkin cezalar düzenlenmiştir.

 

Çeşitli Hükümler

 • Rektörün, yıllık iznini ve yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticilerin ise bir üst makamdan almaları kararlaştırılmıştır.
 • Diploma denklik işlemlerine sınırlamalar getirilmiştir.
 • Gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gayrimenkul sertifikası çıkarılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.
 • Yurtdışından kaldıraçlı işlem yapılması halinde kaldıraçlı işlem yapan kuruma erişim engellenmiştir.
 • Banka ve izinli diğer kurumlar yanında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin de elektronik para ihraç etmesi sağlanmış ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü pilotlarının da tazminatlarında artış yapılmıştır.
 • Belediyelerde çalışan belirli sözleşmeli personele tazminat ödenmesi sağlanmıştır.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.