fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

694 sayılı KHK

mecliste.org
05 EYLÜL 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım tarihi: 25. 10. 2017
694 sayılı KHK 204 maddeden oluşan uzun, kapsamlı torba bir kararnamedir. Kararname başlıca şu konuları içermektedir.

 

1. MİT ile ilgili düzenlemeler:

 

KHK’da MİT Cumhurbaşkanına bağlanmakta, çeşitli kanunlarda MİT’le ilgili olarak Başbakana verilen yetkiler Cumhurbaşkanına aktarılmakta, MİT mensuplarının yetkileri artırılmakta ve özlük hakları kapsamlı şekilde iyileştirilmektedir.

 

 • MİT Başbakana bağlı iken Cumhurbaşkanına bağlı hale getirilmektedir. Teşkilat Başbakan yerine Cumhurbaşkanına karşı sorumlu ve görevli hale getirilmektedir. MİT müsteşarı ile yardımcıları ve başkanların ataması, eskiden olduğu gibi Başbakanın inhası Cumhurbaşkanının onayıyla değil, sadece Cumhurbaşkanınca yapılmaktadır. MİT müsteşarı hakkında soruşturma yapılması ve Müsteşarın tanıklık yapması Cumhurbaşkanının iznine bağlanmaktadır.
 • Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmekte bu konunun esaslarını düzenleyen yönetmeliğin MİT tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması öngürülmektedir.
 • İstihbarat çalışmalarını yönlendirmek üzere, mevcut MİT Müsteşarının Başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) üyeleriyle birlikte kaldırılmakta ve bunun yerine Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmaktadır. Yeni Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma esaslarının belirlenmesi yönetmeliğe bırakılmaktadır.
 • MİT teşkilatının fiili kadrosunun Başbakan yerine Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması öngörülmektedir.
 • MİT giderleri için Başbakanlık bütçesi yerine Cumhurbaşkanlığı bütçesine ödenek konması sağlanmaktadır.
 • MİT’in OHAL dönemlerinde diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin hususların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikte düzenleneceği öngörülmektedir. Eski düzenlemede bu hususlar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmekteydi.
 • MİT’in görev ve yetkilerini yerine getirirken eylem ve işlemlerinin teftişi Başbakanlık teftiş elemanlarından alınarak Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kuruluna verilmektedir.
 • MİT teşkilatı ile MİT mensuplarının silah edinmelerine ilişkin Yönetmelik konusunda İçişleri Bakanlığı, MİT ve Başbakanın sahip oldukları yetkiler ve görevler, onaylama yetkisi altında birleştirilerek Cumhurbaşkanına verilmektedir. MİT’in araç alımı da Başbakanın onayından çıkarılarak Cumhurbaşkanının onayına bağlanmaktadır.
 • MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi; başka kurumlara naklen atanma; bunların ek gösterge, fazla çalışma ile çeşitli tazminat rakamlarının belirlenmesi, eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek MİT mensuplarına ilişkin esasların saptanması, MİT’te sözleşmeli personel çalıştırma esaslarının belirlenmesi ve yönetmelik çıkarılması yetkileri Başbakandan alınarak Cumhurbaşkanına verilmektedir.
 • MİT’e ait araçların muayenelerinin MİT tarafından yapılabilmesine ya da Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına yaptırılmasına imkan tanınmaktadır.
 • Doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynağının, Başbakan yerine Cumhurbaşkanının onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Millî İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılması sağlanmaktadır.
 • Örtülü ödeneğe ilişkin olarak MİT’e ilişkin hususların da kanunla değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi öngörülmektedir.
 • MİT mensuplarının ailelerinin kimlikleri yanında,  makam, görev ve faaliyetlerini ifşa edenlerin de aynı cezayla cezalandırılması sağlanmaktadır.

 

2. Uyuşturucu, Kumar ve Silahlar

 

Uyuşturucuyla mücadele konusunda değişik önlemler alınmakta, kumarla ilgili önleyici düzenlemelere yer verilmekte ve yivsiz silahların kullanımını önlemeye yönelik kurallar getirilmektedir.

 

 • Uyuşturucuyla mücadele amacıyla esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçuna uygulanmakta olan hapis cezasının yanında para cezası da getirilmekte ve bu suçun teknik araçlarla takibi olanaklı hale getirilmektedir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara elkonması sağlanmakta ve bunun usulü belirlenmektedir.
 • TCK’da uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişilere; uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişilere; uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilere verilen hapis ve para cezaları artırılmaktadır. TCK’da yer alan uyuşturucu ile ilgili suçların da cezası artırılmaktadır.
 • Madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarını karşılamadan sunulan hizmetler arasına alınmaktadır.
 • Kumar suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası öngörülmektedir. Aynı suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.
 • Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlara uygulanacak cezai yaptırımlar (taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma; iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması; gizli soruşturmacı görevlendirilmesi; teknik araçlarla izleme) belirlenmektedir.
 • Yivsiz tüfekleri bulunduran kişilere uygulanmakta olan ceza bulunduranların yanında satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak biçimde genişletilmekte ve sadece yivsiz av tüfeklerinin değil bütün yivsiz tüfeklerin devrinde ceza uygulanması sağlanmaktadır.

 

3. Terörle mücadele, güvenlik

 

KHK terörle mücadelede görev alanlara yönelik çeşitli ayrıcalıklar getirmekte, özellikle devletin güvenliğine karşı işlenen suçların önlenmesi için düzenlemeler yapılmaktadır.

 

 • Teröristlerle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda avukat ücretlerinin (en fazla üç) valilikler tarafından karşılanması öngörülmüştür.
 • Terörle mücadelede malul olanların kendilerine ve ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine 10 yıl boyunca lojmanda ücretsiz kalma ya da 10 yıllık kira bedelinin karşılanması yardımı yapılmaktadır.
 • İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırları, ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenmesi öngörülmekte ve bu sınırların değiştirilmesinin yöntemi saptanmaktadır.
 • Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, mevcut durumda, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamamaktadırlar. Getirilen yeni düzenleme ile yerlerine atanacakların gelip işe başlaması yeterli olmamakta, ayrıca çekilme isteklerinin de kabul edilmesi gerekmektedir. Kısaca bu durumlarda memuriyetten çekilme güçleştirilmektedir.
 • Hakim ve Savcıların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satışı yapılan, yerli veya ithal tabanca ve mermileri satın almaları olanaklı kılınmaktadır.
 • Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren ikiyüz metreye kadar olan bölgelerde, hangi tür zirai ürünün yetiştirileceğine mahalli mülki amirler tarafından karar verilebilmesi sağlanmaktadır.
 • Güvenlik bölgeleri ile ilgili yönetmeliğin Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulması öngörülmektedir.
 • Belli suçlardan (Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları)hüküm giymiş olanların Jandarma Genel Komutanlığı ile ilişiklerinin kesilmesi sağlanmaktadır.
 • Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilecek uzman erbaş adaylığı için 27 yaş sınırı getirilmektedir.
 • Jandarma Genel Komutanlığında mecburi hizmet süreleri yükseltilmektedir.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki Devlet memuru kadrolarına 200 personel alımı imkanı getirilmektedir.

 

4. Çeşitli kurum ve kuruluşlar kaldırılması, yeni birimler oluşturulması, kaldırılması, teşkilatların yenilenmesi, ilçeler kurulması

 

KHK yeni teşkilatlar kurarken bazılarını kaldırmakta, görev ve yetkilerde değişiklikler öngörmekte, iki ilçe kurmaktadır:

 

 • Aksaray İlinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Kemalpaşa adında iki ilçe kurulmaktadır.
 • 6756 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tabip, uzman tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer sağlık sınıfı yedek subayların görevlendirilmesi olanaklı kılınmaktadır.
 • Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin tıp fakültelerinde okuttuğu tabip subayların (diş hekimleri dahil) yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme kararıyla ya da disiplin kurulu kararıyla ilişikleri kesilirse bunlara yaptırım uygulanması öngörülmektedir. Yaptırım bunların kalan yükümlülük süresince hekimlik ve diş hekimliği mesleklerini icra edememeleridir.
 • Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları veya birimleri kurulmakta ve bunların görev ve yetkileri ile çalışma esasları belirlenmektedir. Bu hizmetlerin hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.
 • Adalet Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kurulmakta ve bunun görev ve yetkileri belirlenmektedir.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Özel Harekat Başkanlığı kurulmakta ve Özel Harekat Başkanı, Özel Harekat Başkan Yardımcısı ve Özel Harekat Müdürü, sınıfları da belirlenerek Emniyet Teşkilatı Kanunundaki görev unvanları arasına alınmaktadır.
 • Belirtilen görevler ihdas edildikten sonra ekli cetvellerde yeteri kadar kadro oluşturulmaktadır. Emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu sayıda polis memuru, komiser yardımcısı, çarşı ve mahalle bekçisi kadroları ihdas edilmektedir.
 • Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Adalet Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı kaldırılmakta, Bakana bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmakta, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı kurulmakta ve belirli görevler için gerekli olan rütbeler değiştirilmektedir.
 • Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumları YÖK Kanunu kapsamı dışında bırakılmaktadır. (TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü kapsam dışı idi.)
 • Türkiye’deki devlet üniversitelerinin, Türkiye Maarif Vakfının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilmesi sağlanmaktadır.

 

5. Personelle ilgili düzenlemeler

 

Çok sayıdaki kurumun personeliyle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden bazıları önlemeye bazıları da özendirmeye yöneliktir.

 

 • Özel Harekat Başkanının özlük hakları Polis Teftiş Kurulu Başkanına eşitlenmektedir.
 • Polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere lisans mezunlarına ayrılan kontenjanın %20’sini aşmamak koşuluyla önlisans mezunlarına da polis olma imkanı getirilmektedir.
 • Yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde belli suçlardan ceza almamış olma veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmama, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmama şartı getirilmektedir. Düzenlemelere ve kurallara aykırı davrananlara yönelik çeşitli yaptırımlar da eklenmektedir. Öğrenci yurtları ile umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az 100 metre bulunması şartı getirilmekte, ancak bu şart mevcut yurtlar için aranmamaktadır.
 • Albaylar ile general ve amirallerin rütbe bekleme süresine ve sicil şartına bakılmaksızın Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınabilmelerine olanak tanınmaktadır.
 • Subay veya astsubay atandıktan sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim, eğitim ve kurs görenlerin yükümlülüklerinin üst sınırı 20 yıldan 8 yıla indirilmektedir.
 • Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden astsubay atananların özlük hakları iyileştirilmektedir.
 • Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile emekli öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretinin haftada 10 saat olan üst sınırı 20 saate çıkarılmaktadır.
 • 2017 Anayasa değişikliğinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesinin kapanması nedeniyle bu mahkemelerde görev yapan askeri hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanı ve üyeleri ile diğer askeri hâkimlerin istekleri üzerine bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hâkim veya savcı olarak atanabilmelerine olanak tanınmaktadır. Bunlardan adli ve idari yargıyı tercih etmeyenler ile Hâkimler ve Savcılar Kurulunca ataması yapılmayanlardan istekli olanların, Milli Savunma Bakanlığınca, mevcut sınıfları korunarak Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanmaları sağlanmaktadır. Emekli olmak isteyenlere belirli miktarda tazminat ödenerek emeklilikleri teşvik edilmektedir. Bu mahkemelerde görevli memurların da diğer kurumlara nakli sağlanmaktadır. Bu mahkemelerde süren davaların diğer mahkemelere aktarılması sağlanmaktadır.
 • Mülkiye müfettişliğine atanabilmek için öngörülen 35 yaş sınırı, üç yıl için, 45’e çıkarılmaktadır. Böylece yaşı geçmiş olan adayların mülkiye müfettişi atanmalarına geçici bir süre için olanak tanınmaktadır.
 • Adalet müfettişliğine ve HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) müfettişliğine yapılacak atamalarda, beş yıllık hizmet süresi koşulunun, üç yıllık bir süre için üç yıl olarak uygulanması sağlanmaktadır.
 • Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına naklen atama yoluyla müfettiş ve başmüfettiş alınmasının süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmaktadır.
 • Belli şartları taşıyan astsubaylara geçici olarak subaylığa geçiş sınavına girme hakkı tanınmaktadır.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinden belli nedenlerle ayrılan pilot subaylara hava araçlarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla yeniden subay olarak atanma olanağı getirilmektedir.
 • Hazırlık sınıfındaki askeri öğrencilerle astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine de diğer sınıflardaki öğrenciler gibi belli oranlarda harçlık verilmesi öngörülmektedir.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığında ilgili personelin, kadrosuzluk tazminatı ödenmek suretiyle müşterek kararname ile emekliye sevk edilmesi olanaklı kılınmaktadır.
 • Aile hekimlerinin çalışma süresi 72 yaşına kadar uzatılmaktadır.
 • Ceza infaz kurumlarında çalışanlara da fiili hizmet zammı verilmesi öngörülmektedir.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde dekanların sorumluluğu ile dışarıdan atanan öğretim elemanlarının özlük hakları ve Akademi’de döner sermaye kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

 

6. Çeşitli suç ve cezalarla ilgili düzenlemeler

 

 • Tutukluluk süresi TCK’daki devlet güvenliğine karşı, milli savunmaya karşı, anayasal düzene karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlarda üç yıldan beş yıla çıkarılmaktadır.
 • Soruşturmacının, kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi sağlanmaktadır.
 • Bilirkişiliğin koşullarında değişiklik yapılmaktadır.
 • Teknik araçlarla izleme tedbirinin süresi gizli soruşturmacı görevlendirilmesi durumunda iki katına çıkarılmaktadır.
 • Suç soruşturması ve kovuşturması sırasında zarara uğradığını ileri sürerek tazminat davası açan kişilerin açtıkları davalarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan nisbî avukatlık ücretinin ödenmesi kararlaştırılmaktadır. Ayrıca bu yöndeki mahkeme kararlarının, kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamayacağı hükme bağlanmaktadır.
 • Asılsız ihbarın açıkça asılsız olduğunun anlaşılması halinde soruşturma açılmaması olanaklı kılınmaktadır.
 • Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve bu yer ağır ceza mahkemesine ait olması öngörülmüştür. Ayrıca geçmişte milletvekilleri hakkında açılmış davalarla ilgili geçiş hükümleri konmuş ve bu davalarda yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilmesi engellenmiştir.
 • Aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusunun yapılabilmesi veya duruşmalara  katılabilmesi olanaklı kılınmıştır.
 • Son söz aşamasında, zorunlu müdafiin hazır bulunmamasının, hükmün açıklanmasına engel teşkil etmemesi öngörülmektedir.
 • TSK kuvvet komutanlıklarında oluşturulacak yüksek disiplin kurullarının yapılarında değişiklikler öngörülmektedir.
 • Milli Savunma Üniversitesi öğretim elemanlarının özlük haklarına ve disiplin cezalarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca enstitülere giriş şartlarına ilişkin esasların 2020 yılı sonuna kadar MSB tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.

 

7. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ile ilgili düzenlemeler:

 

 • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeleri hakkında belli suçlardan soruşturma açılması Başbakanın iznine tabi kılınmaktadır ve bunların üyelikte geçirdikleri sürelerin yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılması ve yükselmelerinin başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılması güvenceye bağlanmaktadır. Hakim ve savcılar dahil üyelerin ve diğer görevlilerin, görevli oldukları sürelerin, kendi kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılması öngörülmektedir.
 • Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından kamu görevine iade kararı alınması halinde, bunların atamalarının Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde bir yükseköğretim kurumuna yapılması öngörülmektedir.
 • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarından dolayı Başbakanlık yanında Komisyona da husumet yöneltilememesi öngörülmektedir.
 • OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarından bazıları için husumet yöneltilecek makam belirlenmektedir.

 

8. Vergi düzenlemeleri ve diğer düzenlemeler

 

Çeşitli kurumlara vergi ayrıcalıkları getirilmekte ve çeşitli başka düzenlemeler yapılmaktadır:

 

 • Adalet Bakanlığı da çeşitli hizmetler yönünden vergi istisnasına ve ÖTV istisnasına tabi kurumlar arasına alınmaktadır.
 • Ormanlar üzerinde eğitim ve spor tesisleri yanında, aynı kurallara dayalı olarak, adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının yapılmasına olanak tanınmaktadır.
 • Adlî Tıp Kurumu Kanunuyla kurulan adli tıp okullarının göreve başlama tarihi üç ay uzatılmaktadır. (1/9/2019’dan 1/1/2018’e)
 • Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik birimlerinde çalışan personelin tümünün güvenlik soruşturması kapsamına alınması sağlanmıştır.
 • Harp okulları lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim yapan bir okul olmaktan çıkarılmakta ve okulun yapısında, eğitiminde çeşitli değişiklikler yapılmaktadır.
 • Astsubay Meslek Yüksek Okullarındaki askeri eğitim yeniden tanımlanmakta ve bu okulların yapısında çeşitli değişiklikler öngörülmektedir.
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü kurulan odalarda, Ticaret Sicili Müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısının, personel payının hesaplanmasında dikkate alınmaması öngörülmektedir.
 • Oda, borsa ve birlik organlarının seçimlerine katılabilmek için gerekli oda ve borsaya kayıtlı olmak koşulu, seçim tarihi itibarıyla en az iki yıl oda veya borsaya kayıtlı olmak koşuluna dönüştürülmektedir.
 • Askeri tesislerdeki savunma sanayii güvenlik denetlemesinin, MSB (Makam) tarafından oluşturulan heyetler tarafından denetlenmesi öngörülmektedir.
 • Maliye Bakanlığınca Adalet Bakanlığına tahsis edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve Adalet Bakanlığına tahsis edilen ya da izin verilen mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde çeşitli kısıtlamaların kaldırılması yoluyla ceza infaz kurumlarının yapım işi ihalesi yapılabilmesi yetkisi 2020 yılının sonuna kadar uzatılmaktadır. (Daha önce 1 yıl uzatılmıştı)
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da beslenme ve temizlik gereksinimleri Devlet tarafından karşılanacak kurumlar arasına alınmaktadır.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde, ticaret sicili tutmak üzere, ticaret sicili müdürlükleri kurulması öngörülmektedir. Bakanlığa il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlükleri kurabilme ya da bunlara bağlı şube kurma yönünde tercih hakkı tanınmaktadır.
 • Sözleşmeli er adaylığında güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olması şart koşulmakta ancak güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması yeterli görülmektedir. Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması hem ön sözleşmenin hem de sözleşmenin süresinden önce fesih nedeni sayılmaktadır. Sözleşmeli erlerin bağlı kuvvet komutanlıklarının değiştirilmesinde yetkili olanlar ile mazeret izinleri ve ikramiyelerinde değişiklik yapılmaktadır.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa kabul edilemeyen yolcu ve taşıyıcı tanımları eklenerek taşıyıcıların kimliğiyle ülkeye girişine ve ülkeden transit geçişine izin verilmeyen kişilerle ilgili boşluk giderilmektedir. Ayrıca bu konuda çeşitli suçlar tanımlanmakta ve bu suçlara cezalar getirilmektedir.
 • Millî Mayın Faaliyet Merkezi, Bakanlığa bağlı müstakil daire başkanlığı haline getirilmektedir. Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü de Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanına dönüştürülmektedir.
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.
 • Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibinin, 1/9/2017  tarihi yerine 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılması öngörülmekte ve süre bir yıl daha uzatılmış olmaktadır.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılmakta ve yerlerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü kurulmaktadır. Bu Genel Müdürlüklerin teşkilatları, görev ve yetkileri, çalışma esasları yeniden belirlenmektedir.
 • Askerlik çağına girenler ile bir önceki yıl ertesi yıla bırakılanların yoklamalarına ilişkin duyuru, TRT ile diğer ulusal radyo ve televizyon kanallarında zorunlu yayın kapsamına alınmakta ve bunun tebliğ anlamına gelmesi öngörülmektedir.
 • Kamu idareleri arasındaki ihtilaflarda hakem kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması sağlanmakta ve düzenleme görülmekte olan davaları da kapsayacak biçimde geçmişe yürütülmektedir.
 • İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız (mahkeme kararına dayalı olmayan) takip yoluna başvurulamayacağı öngörülmektedir. Düzenleme geçmişe de yürütülmektedir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.