fbpx

2017'DE PARAMIZ NEREYE GİDECEK?

Bütçe hakkının kısmen devredilmesi sonucunu doğuracağı ileri sürülen düzenleme kanunlaştı

mecliste.org
23 KASIM 2016
GÜNCELLEMELER

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/779), TBMM Genel Kurulunun 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığı 21. Birleşimde kanunlaşmıştır.

 

Söz konusu Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/779) gerekçesi incelendiğinde, Türk kamu mali yönetiminin anayasası olarak nitelenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ödenek aktarmaları”nı düzenleyen 21 inci maddesinde değişiklik yapılması ihtiyacının Anayasa Mahkemesinin; 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarmalarını düzenleyen hükümlerini, 22/9/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan E.:2015/7, K.: 2016/47 sayılı Kararıyla iptal etmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

 

Anayasa Mahkemesi 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ödenek aktarmalarını düzenleyen hükümlerini, iptal etme gerekçesi;

 

  • Yasama organının halk adına kamu gelirlerini toplama ve harcama konusunda sahip olduğu yetkinin, dava konusu kurallar ile kısmen ilgili bakanlara ya da kurumlara verilerek, çerçevesi çizilmemiş, esasları belirlenmemiş bir alanda hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın geniş yetkiler tanımasının Meclisin sahip olduğu bütçe hakkının,
  • Bütçe kanununa bütçe dışı hükümler konularak, mevcut kanun hükümlerinin açıkça veya dolaylı olarak değiştirilmesi veya bütçe yılı itibariyle zımnen kaldırılmasının ise bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı ilkesinin,

ihlali olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir.

 

Bütçe Hakkı

 

Söz konusu Kanuni düzenlemeyle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesindeki, kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarının kanunla yapılacağı yönündeki ibare muhafaza edilmekte ancak:

 

  • Yapılan değişiklikle genel bütçe ödeneklerinin % 10’unu geçmemek kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımlarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esasların merkezi yönetim bütçe kanununda belirleneceği,
  • Daha önce kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde, o tertipteki ödeneğin % 5 kadar aktarma yapabilme sınırının % 20’ye çıkarılması, bu miktarı aşan ödenek aktarma işlemlerini yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili kılınması,
  • Yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili kamu kurumunun yetkili kılınması,

hükme bağlanmaktadır.

 

Kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ödenek aktarmaları”nı düzenleyen 21 inci maddesindeki değişiklikler hakkında kamuoyunda;

 

  • Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları ile kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde yapacakları aktarma işlemlerinin sınırı genişletildiği,
  • Temsili demokrasinin temeli olan bütçe hakkı ve Anayasanın 87 inci ve 163 üncü maddelerindeki açık hükümler gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamu idarelerinin bütçe ödeneklerini onaylama yetkisi kısmen, ilgili Bakana ve Maliye Bakanına devredildiği,

yönünde eleştiriler de ifade edilmektedir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.