mecliste.org'dan

İmar ve tapu konularını içeren torba teklif Mecliste

mecliste.org
3 TEMMUZ 2019
mecliste.org'dan

AK Parti Rize Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın ilk imza sahibi olduğu Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25 Haziran, Salı günü TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif üzerindeki görüşmeler 27 Haziran’da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda tamamlandı. Dün ise TBMM Genel Kurulunda teklifin geneli üzerine görüşmeler yapıldı. Teklifin görüşmelerine bugün de devam edilecek.
Kanun teklifi 2 maddesi yürürlük maddesi olmak üzere toplam 28 maddeden oluşuyor.

Torba yasa görünümündeki teklif ile 8 kanunun 17 maddesinde değişik öngörülüyor, bu kanunlara 9 madde ekleniyor ve 2 madde de yürürlükten kaldırılıyor. Teklifte değişiklik yapılan ve madde eklenen kanunlar arasında Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanunu, Belediye Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun bulunuyor. Teklif ile düzenleme yapılan konuları sizler için hazırladık.

 

 • Kanun teklifi ile taşınmazların satış işlemleri kolaylaştırılıyor, yurtiçinde ve yurtdışında  yaşayan vatandaşların iradeleri resmi görevliler tarafından alınarak satış sözleşmelerinin tamamlanması düzenleniyor. Tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilmesi işleminin kolaylaştırılması düzenleniyor. Hak kaybı doğmaması için yapılacak tebligatlarda, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili kişilerin onay verilmesi halinde düzeltme işlemi yapılması ve bu süre içinde onay verilmemesi halinde düzeltme işlemi tapu müdürlüğü tarafından resen yapılması düzenleniyor.
 • Medeni Kanunun 883. maddesine hüküm eklenerek, süresi geçen ipotekler hakkında düzenleme yapılarak hak kayıplarının oluşmasının engellenmesi öngörülüyor.
 • Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması uygulaması yürürlükten kaldırılıyor.
 • Kat mülkiyetine tabi yapılarda hatalı blok ve bağımsız bölüm numaralarının daha kolay değiştirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Lisanslı harita ve kadastro bürosu veya müdürlüğü tarafından hazırlanan ve idarece onaylı teknik rapor ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunularak düzeltme yapılması sağlanıyor.
 • Tarım arazilerinin, toprak koruma kanununda belirtilen izinler alınmadan, bitkisel üretim amacı dışında kullanılması, planlanması ve yerleşik alan olarak tespitinin yapılması engelleniyor.
 • Tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün izni ile yapılıyor.
 • İmar kanununda otoparkları düzenleyen 37. maddeye ek fıkra eklenerek, yapılaşmamış parsellerin, sahiplerinin onayıyla, trafiği aksatmamak ve ilgili idarenin izni alınarak açık otopark olarak işletilmesi düzenleniyor.
 • Yapı kayıt belgesine konu taşınmazlar için tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli alınmaması düzenleniyor.
 • İmar kanununda yıkılacak derecede tehlikeli yapıları düzenleyen 39. maddede değişiklik yapılarak, metruk bina ve yıkılacak derecede tehlikeli binaların sahiplerine öncelikle tebligat yapılması, aksi halde idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesi sağlanıyor. Tebligatı veya ilanı takip eden 30 günü geçmeyecek süre sonunda ise yapı sahibinin önlem almaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılması düzenleniyor.
 • Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresinin uzatılıyor. Bu kapsamda satılan tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılma zorunluluğu getiriliyor.
 • 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan vatandaşların mağduriyetlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde eş değer 2/B arazisi verilmesi suretiyle giderilmesi öngörülüyor.
 • Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla, maliklere bu sözleşmeleri feshetme hakkı tanınıyor.
 • Özel mülkiyet olan ve uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak veya satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçiriliyor.  Düzenleme ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda; alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilecek. Mevcut yapılar kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek. Bu alanlar beş yıllık imar programı süresi içinde, kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak, bu süre en fazla bir yıl uzatılabilecek.
 • Mevcut düzenlemede olan Kamu Ortaklık Payları (KOP) kaldırılarak yerine Düzenleme Ortaklık Payı (DOK) getiriliyor. Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkacak. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 45’ini geçemeyecek.
 • Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarını kapsıyor.
 • Belediye veya valiliğin parselasyon planlarını, imar planlarının kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapması ve onaylaması esas oluyor. Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumlu olacak.
 • Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler, hisse sahiplerinin onayı halinde veya fiili kullanım esasına göre müstakil hale getirilmesi düzenleniyor. Uygulama imar planında hüküm bulunmaması halinde yönetmelikte belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamayacak.
 • Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilmesi düzenleniyor. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça yönetmelikle belirlenecektir.
 • Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu olması sağlanıyor. Etüt ve projelerinin inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olması düzenleniyor.
 • İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sınırı, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalar ile çözümü mümkün olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanınca belirlenmesi düzenleniyor.
 • Belirlenen alanlarda her türlü iyileştirme, iş ve işlemler ile tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ile hak sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde bakanlık yetkili oluyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.