mecliste.org'dan

Kapadokya hakkındaki teklifin bugün görüşülmesi bekleniyor

mecliste.org
14 MAYIS 2019
mecliste.org'dan

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi ilk imza sahipleri olan AK Parti’li Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Trabzon Milletvekili Mehmet Muş tarafından geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunuldu. 9 Mayıs’ta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderilen kanun teklifi üzerindeki görüşmeler 10 Mayıs, Cuma günü başladı ve aynı gün tamamlandı. Komisyon raporunu 13 Mayıs tarihinde hazırladı ve kanun teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine bugün (14 Mayıs) başlanması bekleniyor.

 

Kapadokya ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi 2 maddesi yürürlük olmak üzere toplam 11 maddeden oluşuyor. Kanun teklifine göre Kapadokya Alanı olarak Nevşehir’in Gülşehir, Derinkuyu, Ürgüp ve Avanos ilçelerini, 9 beldeyi ve 21 köyü içine alan bölge tanımlanıyor (Ihlara Vadisi bu alana dahil edilmedi). Teklif ile;

 

  • Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile kendine has dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla; alanda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemlerinin ne şekilde yapılacağı (satış, kiralama, imar izinleri vb. idari izinler),
  • Kapadokya Alan Komisyonu kurulması ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen görev ve yetkilerin Kapadokya Alan Komisyonuna (idare) devredilmesi;
  • Yetki karmaşasını önlemek adına Kapadokya Alanın bütününe ilişkin üst ölçekli planları hazırlama/hazırlatma yetkisinin Alanın korunması amacıyla kurulmuş olan İdareye, onama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanı’na verilmesi;
  • İdareye aktarılacak gelirlerin belirlenmesi; İdarenin bu kanundan doğan görevlerini uygulayabilmesini sağlamak için bazı kanunlardan muaf olması ve bazı indirimlerden yararlanması;
  • Kapadokya Alanının ve alandaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırılık halinde uygulanacak ceza hükümleri ile idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılması;
  • Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan kamu taşınmazlarının talebi halinde İdareye tahsisi ile İdare personelinin özlük haklarının belirlenmesi;
    Kanunun yürürlüğe girmesi ile teşkilatlanmanın tamamlanmasından itibaren Kanun hükümlerinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla geçiş hükümlerinin düzenlemesi öngörülmektedir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.