mecliste.org'dan

Madencilik alanında düzenlemeler içeren teklif Komisyonda

mecliste.org
7 OCAK 2019
mecliste.org'dan

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 7 Aralık’ta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 25 Aralık’ta toplanan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda teklifin alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. Bugün (7 Ocak), alt komisyonda görüşülmeye başlanan teklif ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri de görüşlerini dile getirdi. Öğleden sonra da çalışmaya devam eden komisyona Türkiye Madenciler Derneği, İstanbul Maden ve İhracatçılar Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Altın Madencileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Agrega Üreticileri Birliği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Türkiye Madenciler Derneği, Maden Mühendisleri Odası, TOBB Madencilik Meclisi, Jeoloji Mühendisleri Odası katıldı.

 

51 maddeden oluşan teklif, ağırlıklı olarak madencilik faaliyeti yürütülmesi, enerji üretimi, idari yaptırımlar, ruhsatlandırma ve idari yapılanmaya uyum kapsamında düzenlemeler içeriyor. Teklif ile yapılması öngörülen değişiklikleri sizin için hazırladık.

 

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yurtdışı maden arama, araştırma ve işletme faaliyetleri yürütmek konusunda şirket kurma, ortaklık yapma ve bu şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan uzmanları istihdam etme konusunda yetkilendiriliyor.
 • Kendisine elektrik üretim tesisi işletme hakkı devredilmiş sermaye şirketlerine tahsis edilen sahadan, kamu sermayeli Elektrik Üretim A.Ş.’nin kömür alımı yapabilmesi düzenleniyor.
 • 3213 sayılı Maden Kanununun amaçlar kısmına “milli menfaatler” konusu dahil ediliyor.
 • Görünür rezerv geliştirme hakkının hisselere bölünememesi sağlanırken, görünür rezerv geliştirme hakkının Bakanlık onayı ile devredilmesi düzenleniyor.
 • Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik yazılması şartı kaldırılıyor.
 • Madencilik sahalarında bu faaliyetin dışında herhangi bir faaliyetin Genel Müdürlük onayı olmadan yapılmaması, rezerv kaybına neden olmadan yatırımların planlanması düzenleniyor. Maden sahalarında yatırım çakışması durumunda karar verici olan Kurul kaldırılarak, yetkileri Bakanlığa devrediliyor.
 • Altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan devlet hakkı teşvik indirimi arttırılarak %25 olarak düzenleniyor.  
 • Teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin beyanlarına sorumluluk getiriliyor, sunulan rapor, proje, teknik bilgiler ve belgelerden sorumlu olmaları düzenleniyor.
 • Maden ruhsat incelemeleri sırasında ruhsat sahibi veya vekilinin denetim yerinde hazır olması, tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetlerinin durdurulması yaptırımı getiriliyor.
 • Kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatı yeniden düzenleniyor, madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari para cezası uygulanması ve cezayı uygulayacak idarelere açıklık getiriliyor.
 • Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde bulunan sahaların bölünerek devredilmesi veya işletmek üzere devredilmiş sahaların bölünebilmesine olanak tanınıyor.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ve kurum içinde Bilgi İşlem Dairesi kurulması ve kadro tahsisi yapılması düzenleniyor.
 • Petrol piyasası kanununda değişiklik yapılarak, Mısır Devleti’nin Ras Garip indirim fiyatları yerine uluslararası petrol kuruluşlarının (Arab Heavy, Arab Medium) emsal petrol fiyatlarının kullanılması öngörülüyor.
 • Petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtım firmalarının lisans alma kriterleri yeniden düzenleniyor.
 • Enerji üretim/iletim/dağıtım tesislerinin ormanlık alanlara gelmesi durumunda, arazi izin bedelinin %50’si alınarak izin işlemlerinin sonuçlandırılması sağlanıyor. Halihazırda ormanlık alanlarda izinsiz faaliyet gösteren enerji üretim/iletim/dağıtım tesislerinin izin almaları kolaylaştırılıyor ve geçmişe dönük ceza ödemeleri kaldırılıyor.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde ilave kapasite artışı yapılmasına ve destekleme maliyetlerinin azaltılması düzenleniyor.
 • Nükleer Düzenleme Kurumunun yetkilendirme ve denetimine ilişkin düzelemeler yapılması, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona yönelik ceza hükümleri ve idari yaptırımlar getiriliyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.